نو و فتوولتائيك3

سيستم هاي حوضچه ايي :

در بام هاي مسطح 0.3-0.15 متر آب ذخيره مي شود. اين سيستم بهترين سيستم سرمايشي براي مناطق با رطوبت كم مي باشد، ولي براي مناطق مرطوب آب بايد در مخازن فايبرگلاس يا پلاستيكي بزرگ قرار گيرد كه توسط شيشه پوشيده شده و فضاي زير آن توسط تابش گرم مي شود.

ديوار آبي:

آب در مخازن صلبي نگهداري ميشود. ظرفيت ذخيره گرماي آب دو برابر بيشتر از جرم حرارتي ميباشد. بنابراين به نسبت حجم كمتر از جرم حرارتي نياز ميباشد. حداقل 13.23 ليترآب به ازاي هر فوت مربع شيشه در مخزن ريخته ميشود. حتي يك لوله داغ داخل ديوار يا يك استخر بعنوان جرم ذخيره ساز حرارت استفاده ميشود.

قوانين كلي سيستم كسب غير مستقيم براي ديوارهاي ترومب:

1- ديوار جرمي رو به خورشيد بوده و تيره رنگ باشد .

2- حداقل فاصله 0.1 متر بين ديوار جرم حرارتي و شيشه وجود داشته باشد.

3- دريچه هايي كه در ديوار جرم حرارتي استفاده مي شوند، بايد هنگام شب بسته باشند .

اگر عايق متحرك شبانه در سيستم ديوار حرارتي استفاده شود، مساحت ديوار جرم حرارتي حدود 15% كاهش مي يابد .

اگر جنس ديوار حرارتي آجري باشد ضخامت تقريبي ان 0.35-0.25 متر براي بتن0.45-0.3 متر براي خشت خام وساير مصالح 0.3-0.2 متر و براي آب حداقل 0.15 متربايد باشد

3)ايزوله كردن خانه :

يك سيستم ايزوله مجموعه بخشهايي جداي از قسمت اصلي خانه دارد، مثل يك اتاق خورشيدي و يك مدار منتقل كننده حرارت از كلكتور به سيستم انباشتگر خانه و از نقاط تمايز اين سيستم با ساير سيستم ها عايق نمودن منزل مسكوني مي باشد.

سيستم ايزوله 30-15 درصد از نور خورشيد كه به شيشه جهت گرمايش فضاي منزل مي رسد را استفاده مي كندو همچنين انرژي خورشيدي را در اتاقهاي خورشيدي حفظ مي نمايد.

ظاهراً اتاقهاي خورشيدي يا گلخانه هاي خورشيدي تركيبي از سيستم هاي كسب مستقيم و غير مستقيم مي باشند. نور خورشيدي ورودي به اتاق خورشيدي در جرم حرارتي ذخيره مي شود . نور خورشيد توسط رسانش از ديوار جرمي مشترك بين منزل و گلخانه به داخل منزل منتقل مي شود.

 

29-انواع روشهاي سرمايش پسيو را توضيح دهيد.

تكنيهاي سرمايش طبيعي باعث مي شوند بدون استفاده از هر گونه انرژي در تابستان، خانه خنك بماند. سايه از جمله موارد كاربردي و مهم در خانه هاي خورشيدي پسيو مي باشد زيرا همين ساختار در زمستان نور خورشيد را جمع آوري مي كند. جرم حرارتي و مصالح ساختماني به همان خوبي كه در گرمايش كاربرد دارند در سرمايش نيز مؤثرند. در زمستان گرما را ذخيره مي كنند و در تابستان جهت خنك سازي منزل استفاده مي شوند همچنين بكار بردن پنجره هايي كه در تابستان با ايجاد سايه گرماي كمتري به خانه منتقل مي كنند.

پنجره هاي مناسب جهت تهويه:

يك استراتژي اوليه براي سرمايش ساختمانها بدون بكار بردن قطعات مكانيكي در آب و هواي گرم بكار بردن تهويه طبيعي مي باشد نسيمهاي رايج تابستاني با شيشه هاي بزرگ ديوار جنوبي كه براي گرمايش پسيو بكار مي روند هماهنگي دارد و به پيرو استراتژي هاي زير امكان استفاده از تهويه و دريچه خورشيدي را بطور مؤثري كارا مي سازند.

وضعيت پنجره ها بايد به گونه اي باشد كه بهترين جريان هوا بوجود آمده وپنجره هاي با حفاظ (سايبان دار) بطور كامل باز شود. اين پنجره بهترين محافظ در برابر باران بوده و بهتر از پنجره هاي دو لنگه (لولايي) عمل مي كنند.اگر اتاقي فقط در يك وجه پنجره دارد مي توان بجاي يك پنجره از دو پنجره پهن استفاده نمود.

كنسول بام:

كنسولهاي ثابت نه گران هستند و نه نيازي به اپريشن دارند. فقط در طراحي آنها بايد دقت كرد بگونه اي كه در تابستان براي خارج كردن گرما و در زمستان براي حفظ گرما در داخل منزل عمل كنند تركيب هوشيارانه ايي از كنسولهاي با اندازه مشخص در پنجره هاي جنوبي و سايه آن روي ساير پنجره ها راه حل مؤثري مي باشد. در سانتافي[2] يك كنسول ايده آل براي پنجره با بلندي 1.2 متر، 45.72 سانتي مترمي باشد البته اگر بالاي كنسول33 سانتي متر بيشتر از بالاي پنجره باشد.

سايه بان:

وسايل ايجاد كننده سايه قبل از اينكه نور خورشيد به ساختمان برسد آنها را متوقف مي كنند اين وسايل عبارتند از سايبان، صفحات خورشيدي، پرده هاي غلطان، ديافراگم مخصوص پشت پنجره و بادگير عمودي.اين وسايل قابل كنترل بوده و توسط صاحب خانه بر حسب نياز تنظيم مي‌شوند استفاده از پرده در منزل كم هزينه و مفيد مي‌باشد راه‌ديگر ايجاد سايه‌استفاده‌از يك‌ايوان يا دالان‌در قسمتهاي‌شرقي ياغربي ساختمان‌مي‌باشد.

 

ديوارهاي مؤثر بر هوا (بالدار):

ديوارهاي بالدار در معرض جريان باد قرار دارند و سرعت باد طبيعي را طي اختلاف فشار بوجود آمده توسط اين ديوارها زياد مي كند.

 

 

دودكش حرارتي:

دودكش حرارتي جهت خروج جريانات بخار و هوا از ساختمان بكار مي رود. با قرار دادن يك دريچه خروجي در نواحي گرم و داغ، هوا جهت تهويه ساختمان به درون آن كشيده مي شود.

اتاقهاي آفتابي به اين دليل طراحي مي شوند كه گرماي طاقت فرساي كه در طي تابستان در اتاقهاي جنوبي پديد مي آيد را توسط دريچه هاي بالايي تهويه كنند. دريچه هاي پايين تر منزل با پنجره هاي سمت شمالي باز ميشوند و هوا درون فضاي منزل از دريچههاي بالايي اتاق آفتابي ارج مي شود.

ديوار جرمي براي استفاده غير مستقيم ساخته مي شود. دوكشهاي حرارتي بصورت بخش باريكي ساخته مي شوند مطابق (مثل يك دودكش) و يك جاذب فلزي شكلي كه قابليت گرم شدن دارد در كنار دودكش پشت صفحه شيشهايي قرار مي گيرد طوريكه به دماي بالايي رسيده و توسط يك عايق از خانهجدا مي شود دودكش به بالاي پشت بام محدود مي شود و يك توربين چرخان در بالاي دودكش قرار گرفته كه مخالف جهت باد باز شده و به هواي داغ اجازه خروج مي دهد بدون اينكه براي داخل شدن باد به دودكش مانعي باشد دودكش حرارتي در خانه هاي با دهليز و راه پله هاي باز استفاه مي شود.

 

30-خشك كنهاي خورشيدي چگونه عمل مي كنند؟

خشك كن خورشيدي

روشهاي مختلف خشك كردن خورشيدي مواد غذايي عبارتند از:

خشك كردن با جريان هواي گرم

در اين روش مواد غذايي در تماس مستقيم با جريان هواي گرم قرار مي گيرند و رطوبت موجود در غذا توسط جريان هوا از آن خارج مي شود.

خشك كردن با سطوح گرم

در اين حالت رطوبت موجود در مواد غذايي از طريق سطوح گرم، گرفته مي شود. در زير نماي ساده ايي از يك خشك كن خورشيدي مي باشد.

31-انواع آب شيرين كتهاي خورشيدي ظرفيت پايين را نام ببريد.

آب شيرين كن يك مرحله ايي(حوضچه ايي يا كف پله ايي)

آب شيرين كن يك فتيله ايي

دستگاه تقطير خورشيدي از نوع ريزشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع دودكشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع پيشاني گرم

آب شيرين كن 3 اثره

آب شيرين كن خورشيدي دولنگه

 

32- انواع آب شيرين‌كُن هاي خورشيدي را توضيح دهيد.

در ساده ترن روش آب شيرين كني، هنگامي كه حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه حرارت كم روي آب شور اثر مي كند، آب تبخير شده و املاح و نمكها باقي مي مانند.

سپس با استفاده از روشهاي مختلف مي توان آب تبخير شده را تقطير كرده و به اين ترتيب آب شيرين توليد نمود. البته روشهاي مختلفي براي تقطير آب وجود دارد كه همگي آنها به حرارت احتياج دارند. لازم به توضيح است كه تنها تفاوت يك آب شيرين كن خورشيدي با آب شيرين كنهاي ديگر در نوع حرارت دهي، به سيستم آب شيرين كن مي باشد و در بقيه سيستم روند كار كاملا مشابه مي باشد. با اين روش مي توان آب شيرين بهداشتي مورد نياز در نقاطي كه به آب بهداشتي دسترسي ندارند، مانند جزاير و نقاط دورافتاده، را تأمين كرد.

براي تأمين حرارت در آب شيرين كنهاي غير خانگي از دو نوع كلكتور خورشيدي براي گرمايش آب استفاده مي شود، كه عبارتند از:

كلكتورهاي خورشيد حرارت بالا (سهموي و لوله خلاء ها).

كلكتورهاي حرارت پايين (نوع صفحه اي تخت).

آب شيرين كنها در دو سايز صنعتي و خانگي ساخته مي شوند. در نوع صنعتي با حجم بالا مي توان آب شيرين بهداشتي مصرفي شهرها را تأمين كرد.

 

 

33- عملكرد اجاق خورشيدي را شرح دهيد.

كشورهاي در حال توسعه كه از شبكه برق پيشرفتهاي برخوردار نيستند، براي پختن غذا از گرمايش خورشيدي پسيو استفاده ميشود.اجاقهاي خورشيدي در دو نوع رايج شلجمي و جعبه اي ساخته شده است. نوع شلجمي آن به صورت يك بشقاب سهموي مي باشد كه براي پختن غذا بوسيله آن بايداده غذايي مورد نظر را در كانون اين بشقاب قرار دهيم. كيت آموزشي از اين اجاق در سال 1382 در دفتر انرژي خورشيدي سازمان انرژيهاي نو ايران، در گروه كاربردهاي غيرنيروگاهي، ساخته شد و جهت آموزش در اختيار مدارس و آموزشكده ها قرار گرفت.

اجاق خورشيدي نوع جعبه اي اولين بار توسط شخصي بنام نيكلاس ساخته شد. اين اجاق بسيار ساده بوده و از يك جعبه عايق كاري شده با يك درب شيشهاي تشكيل شده بود. در نوع از اجاقهاي خورشيدي، گرماي حاصل از نور متمركز شده خورشيد در داخل جعبه به دام افتاده و ميتواند غذاي قرار داده شده در جعبه را گرم كرده و يا آن را بپزد.

 

34- كوره خورشيدي چگونه كار مي كند؟

نوتورا در اوايل قرن 18، اولين كوره خورشيدي را در فرانسه ساخت و بوسيله آن يك تل چوب را در فاصله 60 متري آتش زد. بسمر، پدر فولاد جهان نيز حرارت مورد نياز در كورة خود را از انرژي خورشيدي تأمين مي كرد. متداولترين سيستم يك كوره خورشيدي، متشكل از دو آينه، يكي تخت و ديگري كروي مي باشد. نور خورشيد به آينه تخت رسيده و توسط اين آينه به آينه كروي بازتابيده مي شود. طبق قوانين اپتيك، هرگاه دسته پرتوي موازي محور آينه با آن برخورد نمايد، در محل كانون، متمركز مي شوند و به اين ترتيب انرژي حرارتي گسترده خورشيد در يك نقطه جمع مي شود، كه اين نقطه به دماهاي بالايي مي رسد. امروزه پروژه هاي متعددي در زمينه كوره هاي خورشيدي در سراسر جهان در حال طراحي و اجراء مي باشد.

 

35- سيستم گرمايش با سيال عامل هوا را توضيح دهيد.

طرح شماتيك يك سيستم گرمايش خورشيدي كه از هوا بعنوان سيال عامل استفاده كرده و سيستم ذخيره حرارتي آن از نوع بستر شني ميباشد در شكل11 نمايش داده شده است. يك گرمكن كمكي نيز در اين سيستم تعبيه شده است. با تغيير وضعيت دريچه هاي تنظيم كننده مي‌توان حالات كاركردي مختلفي براي سيستم ايجاد كرد.

در اغلب‌سيستمهاي‌هوائي، عملاً امكان‌اضافه‌كردن و برداشت‌همزمان ازمنبع‌ذخيره حرارتي‌وجودندارد. گرمكن‌كمكي‌نيزمي‌تواندگرماي‌ارسالي‌از سوي‌كلكتورها يا‌منبع‌ذخيره‌را گرم‌تركرده و‌براي‌مصرف‌به‌ساختمان‌ارسال‌كند. شكل‌شماره 12‌جزئيات‌بيشتري‌رانمايش مي‌دهد. دمنده‌ها، كنترلرها، نحوه‌تآمين‌آب‌گرم‌وجزئيات‌بيشتري‌ازدريچه‌هاي‌تنظيم‌هوا‌قابل مشاهده است.

مزاياي استفاده از هوا بعنوان سيال عامل در بخش آبگرمكنهاي نوع هوائي (بخش 5-1-2) آورده شده است. سيال عامل هوا است و سيستمهاي گرمايش هوا نيز ميتوانند بطور مشترك استفاده شوند. سيستمهاي كنترل نيز ميتوانند بخوبي هر دو سيستم را كنترل كنند. علاوه بر معايبي كه در سيستمهاي آبگرمكن هوائي (بخش 5-1-2) وجود دارد، مشكل اضافه كردن سيستمهاي تهويه مطبوع را نيز بايد براي اين سيستمها در نظر گرفت. دست آخر اينكه كلكتورهاي هوايي داراي ظرفيت حرارتي كمتري نسبت به كلكتورهاي آبي هستند و به همين خاطر داراي كمتري نسبت به كلكتورهاي آبي مي باشند.

 

معمولاً كلكتورهاي هوايي كه در گرمايش هوا مورد استفاده قرار ميگيرند با نسبت جريان ثابت كار ميكنند، بنابراين دماي خروجي آنها در طول روز تغيير ميكند. البته ميتوان ميزان دماي خروجي را ثابت نگه داشت و بدين ترتيب شدت جريان هوا در طول روز متغير خواهد بود. اما اين امر ميتواند موجب كاهش در كلكتورها شود و بدين ترتيب، هنگام كاهش شدت جريان هوا بازده كلكتور كاهش مي يابد.

/ 0 نظر / 15 بازدید