چرا آسمان آبی است؟

رنگ آبی آسمان و رنگ قرمز آن در افق به پدیده پراکندگی مربوط است وقتی نور وارد جو می شود توسط ملکولها جذب شده و آنها دوباره پرتو نور را ساطع می کنند در جهات مختلف به طور کلی هر چه طول موج نسبت به ابعاد ذره بزرگتر باشد میزان پراکندگی نور کمتر است در مورد ذراتی که ابعادشان از طول موج کوچکتر است مقدار پراکندگی نور با توان چهارم طول موج نسبت عکس دارد کلا طول موج نور قرمز تقریبا دو برابر ابیس است و پراکندگی آن 16/1 آبی است به همیند دلیل چون مولکولهای هوا قطرشان از طول موج های مرئی کوچکتر است بنابراین نور با طول موج های کوتاه بیشتر پراکنده می شوند و وقتی به آسمان نگاه می کنیم همین نور ها بیشتر پراکنده شده و ما احساس نور آبی می کنیم و در موقع غروب چون آبی بیشتر پراکنده شده از جو خارج می شود ولی نورا با طول موج بلند پراکنده نشده و ما آن را قرمز می بینیم به همین دلیل در کیفیت های مختلف هوا و فشارها و تغییرات جوی و ارتفاع های مختلف ممکن اسنت رنگهای دیگری دیده شود.

منبع کتاب فیزیک سال چهارم ریاضی فیزیک سال ۱۳۶۱

/ 0 نظر / 13 بازدید