آرايه های معنوی صنايع بديع

مهمترين آرايه هاي معنوي[1] صنايع بديع

تلميح (اشاره كردن به چيزي)                                                                     Allusion

اشاره اي به بخشي از داستاني مشهور، آيه حديث، مثَل در شعر يا نثراست.

ارزش آن به تداعيي است كه از آن حاصل مي‌شود. هر قدر اسطوره هاو داستان هاي مورد اشاره لطيف تر باشند تلميح تداعي لذت بخش تري را به وجود مي‌آورد. لازمة بهره مندي از تلميح آگاهي از دانسته اي است كه شاعر يا نويسنده بدان اشاره مي‌كند. تلميحات گاه مراعات نظير اند.

برو طواف دلي كن كه كعبة مخفي است/ كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود ساخت      زيب النسا

تضمين

آوردن عين آيه، حديث، مصراع يا بيتي از شاعري ديگر را اثناي كلام در تضمين گويند. تضمين با ايجاد تنوع سببب لذت خواننده مي‌شود . پديد آورنده ايجاز در كلام است و آگاهي شاعر را از موضوعات مختلف نشان مي‌دهد.

آوردن تضمين در متن اقتباس، درج و .. ناميده مي‌شود. هر قدر تضمين طبيعي‌تر باشد، هنري‌تر است.

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت/ متحيرم چه نامم شه ملك لافتي را؟                 شهريار

ارسال المثل (تمثيل)

كلامي است كه ضرب المثلي را دربر دارد و يا خوذ ضرب المثل است. ارزش يك مثل در جلب توجه شنونده و يا خواننده گاه بيشتر از چندين بيت يا چندين صفحه مقاله است.

مثلها، خلاصه و چكيده حكمت تجربي يك قومند و تاريخچه اي را به دنبال خود مي‌كشند و قدرت تلقينشان خيلي بيشتر از عبارتهاي عادي است.

دل در اين پير زن عشوه ‌گر دهر مبند/ كاين عروسي است كه در عقد بسي داماد است  خواجوي كرماني

حسن تعليل

آوردن علت ادبي و ادعايي است براي امري به گونه‌اي كه توان اقناع مخاطب را دارد اين علت سازي مبتني بر تشبيه است و هنر آن زيبا شمردن يا زشت نمودن چيزي است. با وجود حسن تعليل، واقعي، علمي و عقلي نيست مخاطب ان را از علت اصلي دلپذيرتر مي‌يابد و راز زيبايي آن نيز در همين نكته است. اين آرايه در شعر و نثر به كار مي‌رود.

هر صبح نسيم آيد، بر قصد طواف من/ آهوبرگان را چشم ، از ديدن من روشن       محمد ابراهيم صفا

تشخيص (جان بخشي به اشيا) [2]                                    Personification

اين دو بيت از مرحوم سلمان هراتي، را ببينيد:

پيش از تو آب، معني دريا شدن نداشت/ شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

در آن كوير سوخته، آن خاك بي بهار/ حتي علف اجازه زيبا شدن نداشت

جرأت داشتن و اجازه داشتن، صفاتي مربوط به انسان هستند ولي شاعر آنها را به شب و علف نسبت داده است. به اين كار، يعني نسبت دادن صفات جانداران به چيزهاي بيجان، تشخيص مي‌گوييم. اين تشخيص، مصدر باب تفعيل است از ماده شخص و معناي آن شخصيت بخشي مي‌شود. ما در كتابهاي بديع و بيان قديم، چنين تقسيم بندي و عنواني نداشته ايم و ادباي ما اين صورت خيال را در حوزه استعاره بررسي مي‌كرده‌اند.

گاهي هم شاعر نه به اشياء بيجان بلكه به حيوانات، صفات انساني مي‌بخشد و يا اشياء بيجان را نه انسان بلكه صرفاً يك جاندار مي‌بيند. حتي در مواردي از حدود اشياء مادي فراتر مي‌رود و پديده هاي ذهني را شخصيت مي‌بخشد. در اين پاره از شعر صداي پاي آب سهراب سپهري، تشخيص در تنهايي، شوق، حس و فكر ديده مي‌شود:

گاه تنهايي، صورتش را به پس پنجره مي‌چسبانيد.

شوق مي‌آمد، دست در گردن حس مي‌انداخت.

فكر، بازي مي‌كرد

ايهام (به گمان افكندن )                                                         amphibology

آوردن واژه‌اي دريك بيت شعر يا دريك جمله، كه دست كم به دو معني به كار رفته باشد يكي معني تزديك به ذهن و دگري دور از ذهن باشد و با هر يك از معني هاي آن واژه، به شعر و نثر مفهوم تازه اي پيدا كند. دوگانگي معناي اين واژه سبب مي‌شود كه خواننده، به روشني در نيابد كه قصد شاعر كدام معني واژه است و از اين رو، معناي شعر برايش روشن نباشد.

ايهام نوعي بازي با ذهن خواننده است تا نخست به معنايي دل ببندد كه درست نيست بلكه ديگري درست است.

به عقيدة بعضي از پژوهشگران ادبيات، شاعري كه آرايش ايهام را به كار مي‌گيرد، بيشتر به معني دوم، دور از ذهن  كلمه توجه دارد.

ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است/ ببين كه در طلبت حال مردمان چون است           حافظ

در مصرع اول مردم به معناي مردمك چشم است. در مصرع دوم مردمان هم به معناي مردمكهاي چشم و هم به معناي انسان است.

ايهام تناسب

آوردن واژه اي است با حداقل دو معني كه يك معني آن مورد نظر و پذيرفتني است و معني ديگر نيز با بعضي از اجزاي كلام تناسب دارد.

ايهام تناسب با درگيري ذهن بر سر انتخاب يك معني سبب لذت ادبي مي‌شود. تفاوت ايهام با ايهام تناسب در اين است كه در ايهام گاه هر دو معني پذيرفتني است اما در ايهام تناسب تنها يك معني به كار مي‌آيد و معني دوم با واژه يا واژه هالي ديگر يك مراعات نظير مي‌سازد. ايهام تناسب در شعر سعدي و حافظ فراوان است.

هر كس ز خزانه برد چيزي/ گفتند مبر كه اين گناه است

تعقيب نموده و گرفتند/ دزد نگرفته پادشاه است                                                   ايرج ميرزا

 مصراع چهارم، مي‌تواند اين معني را داشته باشد كه «دزد نگرفته خوشبخت است» ولي همين جمله، را به شكلي ديگر نيز مي‌توان معني كرد: "پادشاه، تنها دزدي است كه گرفته نشده!ست و چه بسا كه شاعر خواسته همين را بگويد و به شكلي رندانه سخن را دو پهلو از كار درآورده است.

مدعا مثال

مدعا مثل اين است كه شاعر ادعايي مي‌كند و سپس آن ادعا را با مثالي شاعرانه به كرسي مي‌نشاند. سنايي مي‌گويد:

تو علم آموختي از حرص، اينك ترس كاندر شب/چو دزدي با چراغ آيد، گزيده‌تر برد كالا

مدعا و مطلب اصلي شاعر، ترس از علم بي تعهد است و براي اثبات آن، مثال مي‌آورد; همان گونه كه دزد چراغدار، در دزدي موفقتر است، انسان عالم نيز لغزشي شديدتر دارد. اگر شاعر مدعا را خشك و خالي بيان كرده بود، كلامش برتري خاصي نداشت و از حد يك نصيحت فراتر نمي رفت. مثَلي كه آورده شده، نوعي استدلال شاعرانه با خود دارد و همين ما را به پذيرش وا مي‌دارد.

لف و نشر                                                        involution & evolution

آوردن چند واژه است در بخشي از كلام كه توضيح آنها در بخش ديگر آمده است. رابطة «لف و نشر» مفعول وفعل، فاعل وفعل، مشبه و مشبه‌به، مسنداليه و مسند، اسم ومتمم، اسم و صفت است.

لف و نشر به دو گونه است:

اگر نشر‌ها به ترتيب توزيع لفها باشد مرتب ناميده مي‌شود اگر چنين نباشد مشوش: به هم ريخته است.

لف و نشر مرتب، هنري تر از مشوش است. موسيقي معنوي كه از لف و نشر حاصل مي‌شود به دليل درگيري ذهن براي يافتن ارتباط لفها و نشرهاست.

چه بايد نازش و نالش ، بر اقبالي و ادباري / كه تا بر هم زني ديده، نه اين بيني نه آن بيني؟

اغراق                                                                          exeggeration

ادعاوجود صفتي در كسي يبا چيزي است  كه حصول آن صفت ذدر آن كس يا چيز بدان حد، محال يا بيش از حد معمول باشد.

اغراق از اسباب زيبايي و مخيل شدن شعر و نثر است. شاعر به ياري اغراق معاني بزرك را خرد و معاني خرد را بزرگ جلوه مي‌دهد.

زيبايي اغراق در اين است كه غير ممكن طوري ادا شود كه ممكن به نظر رسد.

اغراق، ذهن خواننده را به تكاپو وا مي‌دارد و اين تلاش ذهني سبب لذت ادبي است. اغراق مناسبترين اسباب براي تصوير يك دنياي حماسي است، بنابراين در شاهنامه و آثار حماسي ديگر از آن بسيار استفاده شده است.

شكرشكن شوند همه طوطيان هند/زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود

طي مكان ببين و زمان در سلوك شعر/ كاين طفل ره صد ساله مي‌رود                              حافظ

مراعات نظير يا تناسب (رعايت همانندي) 

آوردن واژه هايي است كه در يك بيت شعر كه با هم تناسب و همانندي داشته باشند. اين تناسب مي‌تواند از نظر جنس، نوع، مكان، زمان، همراهي و .. باشد.

مراعات نظير سبب تواعي معاني مي‌شود اين آرايه موجب تكاپوي ذهن مي‌شود در جستجوي همزاد؛ و هر نوع تناسب به شرط آگاهي مي‌تواند ياد آور اين همزاد باشد. مراعات نظير بيش از هر آرايه ديگري در شعر و نثر فارسي به كار مي‌رود.

يكي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي‌كند/ كسي به كوچه سار شب در سحر نمي‌زند                ابتهاج

تضاد (طباق)

/ 1 نظر / 121 بازدید
T:M

سلام.مطالبتون در خصوص آرایه های ادبی خوبه ولی کامل نیست .کتاب نگاهی تازه به بدیع(سیروس شمیسا) منبع خوبی برای کامل کردن مطالب در خصوص آرایه های لفظی و بدیعی است.