اسلاید در مرود اثرهای زیست محیطی سازه های دریایی

ابتدا به معرفی عوامل و آلودگی ها پرداخته سپس به صورت موردی اثرهای برخی از مهمترین سازه ها را بررسی کرده است

http://www.4shared.com/file/mtIFaCXO/environmental_project.html

 

عمده ی مطالب این اسلاید ها بر اساس نشری 300-10

آیین نامه طراحی بنادر و ساز ههای دریایی ایران(ملاحظات زیست محیطی بنادر) که در ذیل آمده تهیه شده است

http://bpms.mporg.ir/tecfiles/Code300-10.pdf

/ 0 نظر / 52 بازدید