خرابی‌های متداول پایه‌های پل بر اساس تجربیات گذشته و بازرسی چشمی

خرابی پایه‌های پل‌ها متناسب با بزرگای زلزله رخ داده و عمدتا مربوط به جزئیات[1] آرماتوربندی آن‌ها است. جزئیات آرماتوربندی نامناسب از مهم‌ترین علت‌های خرابی پایه‌هاست؛ زیرا قابلیت شکل‌پذیری پلاستیک پایه را محدود می‌کند. زلزله سبب می‌شود که ترک‌های برشی خفیف تا شدید، شکستگی آرماتورهای عرضی، خرد شدن بتن در محدوده مفصل پلاستیک، عدم عملکرد وصله پوششی آرماتورهای طولی، کمانش آرماتورهای طولی و/یا پکیدن پوشش بتنی رخ دهد .

ترک‌های برشی پایه بتنی برای مقاومت در برابر پس‌لرزه‌ها بسیار حیاتی هستند؛ بنابراین ترک‌های برشی در پایه‌ها باید قبل از آن‌که پل برای ترافیک اضطراری بدون محدودیت بازگشایی شود، تعمیر شوند؛ درنتیجه، اگر پس از زلزله چنین ترک‌هایی مشاهده شوند، دیگر نیازی به روش ارائه‌شده در این پژوهش نخواهد بود و باید پل حتماً بسته شود. اگر ترک‌های برشی بسیار خفیف باشند، می‌توان پل را برای عبور ترافیک اضطراری البته همراه با محدودیت‌هایی بازگذارد.

در شرایط کنونی، مهم‌ترین روش ارزیابی میزان خرابی پل‌ها، بازرسی چشمی است. در بازرسی چشمی، MCEER‌[2] سطوح تخریب را به‌ این صورت بیان می‌کند: «اگر ترک‌ها سطحی باشد و در سطوح محدودی پوشش بتن بپکد، میزان خرابی اندک برآورد می‌شود اما باید هنوز تحت برنامه کنترل باشد. اگر پوشش بتن در سطح گسترده‌ای بپکد و ترک‌ها به هسته پایه (مساحتی که توسط آرماتور محصورکننده مانند تنگ، خاموت و اسپایرال محدود شده، تعریف می‌شود) نفوذ کنند، میزان خرابی متوسط یا شدید برآورد می‎‌شود و این سطح باید در فرم‌هایی ثبت شود. توانایی تمایز دادن بین خرابی شدید و متوسط [در ارزیابی چشمی] وجود ندارد. اگر بیشتر ترک‌ها قطری باشد (خرابی برشی را نشان می‌دهد)، در این شرایط باید پایه به‌عنوان وضعیت خرابی شدید تعیین شود تا وارسی‌های بیشتری صورت گیرد. کمانش یا شکستگی آرماتور نشانگر خرابی شدید است. معمولاً خرابی‌های ثبت شده، در بالا یا پایین پایه‌ها رخ می‌دهد. بالای پایه‌ها باید برای خرابی بتن و تکیه‌گاه تحقیق شود. در پایین پایه‌ها نیز باید خرابی بتن و آرماتور تحقیق شود اما در هر حال، برای جابجایی خاک، روانگرایی، ایجاد درز و نشست ناهمگون به‌عنوان جابجایی پی و خرابی‌های محتمل به شالوده [باید به‌طور جداگانه] مطالعه انجام گیرد».


[1] Detailing

[2]The Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research

/ 0 نظر / 28 بازدید