بمب اتمي

فهرست 

بمب... 1 

 

بمب هسته‌اي.. 1 

اورانيوم ، سنگ بناي بمب اتمي.. 2 

راديواكتيو و شكافتپذيري.. 3 

مبناي كار بمبهاي هسته‌اي.. 6 

نيروهاي چهارگانه حكمفرما بر طبيعت... 7 

بمب هيدروژني                                                                                       H-Bomb. 10 

بمب هيدروژني ليتيم دوتريمي.. 10 

جوش هسته‌اي (در خورشيد) 12 

منابع و مآخذ. 13 

 


بمب

سلاحي انغجاري است كه سبب‌ ويراني، آتش‌سوزي‌، كشتار و آلودگي‌ محيط مي‌شود. بمب‌ معمولاٌ در جنگ به كار مي‌رود و بر دو نوع است: بمب معمولي يا غيرهسته‌اي و بمب‌ هسته‌اي.

 بمب هسته‌اي 

 

بمب‌ هسته‌اي سلاح كشتارجمعي است و بردو نوع است: بمب‌اتمي و بمب هيدروژني.

بمب اتمي

سلاحي‌است كه نيروي آن از انرژي اتمي و بر اثر شكافت هسته‌ي (فيسيون) اتمهاي پلوتونيم يا اورانيوم ايجاد مي‌شود. در فرايند شكافت هسته‌اي، اتمهاي ناپايدار شكافته و به اتمهاي سبكتر تبديل مي‌شوند.

نخستين بمب از اين نوع در سال 1945 و در نيومكزيكو در ايالات متحده امريكا آزمايش شد. اين بمب، انفجاري با قدرت19 كيلوتن[1] ايجاد كرد. انفجار بمب اتمي موج ضربه‌اي بسيار نيرومند، پرتوهاي شديد نوراني، تشعشعات نفوذ كننده‌ي گاما ، نوترونها و پخش شدن مواد راديواكتيو را همراه دارد. انفجار بمب اتمي چندين هزار ميليارد كالري حرارت در چند ميليونيم ثانيه ايجاد مي‌كند. اين‌دماي چند ميليون درجه‌اي بافشار بسيار زياد تافاصله 1200 متري از مركز انفجار به افراد بدون ‌پوشش ‌حفاظتي صدمه مي‌ز‌ند وسبب مرگ و بيماري انسان وجانوران مي‌شود. همچنين زمين، هوا، آب وهمه چيز را به ماده‌ي راديواكتيو آلوده مي‌كند. 

اورانيوم ، سنگ بناي بمب اتمي 

عنصري است شيميايي، با علامت اختصاري U. عدد اتمي آن 92 و جرم اتمي ميانگين آن 238 است. نقطه‌ي ذوب آن 1132.3 درجه‌ي سلسيوس است. فلزي است شكل‌پذير و به رنگ سفيد نقره‌اي. اتم اورانيوم سنگين‌ترين اتم يك عنصر طبيعي است. در پوسته‌ي زمين بسيار فراوان‌تر از عنصرهاي معروفي مثل يد، جيوه و نقره است. اما در بيشتر سنگ‌هاي اورانيوم‌دار، فقط مقدار خيلي كمي از اين فلز وجود دارد. اورانيم هرگز به صورت خالص در طبيت يافت نمي‌شود. از نظر شيميايي بسيار واكنشپذير است و به آساني با بيشتر غيرفلزها و بعضي از اسيدها مانند اسيد هيدروكلريك تركيب مي‌شود. اين فلز دو ويژگي مهم دارد. يكي اينكه راديواكتيو است، يعني اتمهاي آن به طور طبيعي شكسته مي‌شوند و اشعه آزاد مي‌كنند. از اين اشعه در پزشكي، صنعت، زمين‌‌شناسي و زيست‌شناسي استفاده مي‌كنند. دوم اينكه بعضي از اتمهاي آن شكافت پذيرند، يعني مي‌توان به طور مصنوعي از راه تاباندن نوترون، هسته‌ي آن را به دو جزء شكافت كه در نتيجه انرژي خيلي زيادي آزاد مي‌شود. از اين انرژي هسته‌اي در نيروگاه‌ها براي توليد برق استفاده مي‌كنند. در ساختن بمب اتمي و ديگر سلاح‌هاي هسته‌اي نيز از همين انرژي استفاده مي‌شود. در گذشته‌هاي بسيار دور از تركيبهاي اورانيم در ساختن شيشه‌ي رنگي استفاده مي‌كردند. واژه‌ي اورانيم از نام سياره‌ي اورانوس گرفته شد. اين سياره هشت سال پيش از اورانيم كشف شده بود.

تا سال 1789 م، هيچ كس از وجود اورانيم خبر نداشت. در آن سال مارتين كلاپروت، شيميدان آلماني، هنگامي كه درباره‌ي ساختمان شيميايي يك سنگ معدن براق و سياهرنگ به نام پچبلنده تحقيق مي‌كرد، به ماده‌اي برخورد كه كاملاً ناشناخته بود او آن را اورانيم ناميد. اما كلاپروت در واقع تركيبي از اورانيم را پيدا كرده بود نه فلز خالص را. اورانيم خالص سرانجام در سال 1841 م، توسط اوژن پليگو، شيميدان فرانسوي، به دست آمد. در سال 1896 م، آنتوان هانري بكرل، فيزيكدان فرانسوي، ضمن آزمايشهايي كه روي تركيبهاي اورانيم انجام مي‌داد متوجه پديده‌ي جالبي شد. او در كشو ميز خود تكه‌اي از يك اورانيم را پيچيده شده بود. گرچه هرگز نوري به شيشه‌ي عكاسي نتابيد، اما چند روز بعد كه بكرل آن را ظاهر كرد، لكه‌هاي سياهي روي آن ديد. او نتيجه گرفت كه آن تركيب اورانيم پرتويي از خود تابش مي‌كند. اين پديده راديواكتيو نام گرفت.

راديواكتيو و شكافتپذيري 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید