چاچ

کاشف فرمول Cos (A-B) + Cos (A+b) = 2CosB *CosA

ابن یو.نس ابوالحسن علی بن ابی سعید عبد الرحمن بن احمد بن یونس بن عبداالاعلی االصدفی الیمنی المصری. ستاره شناس مشهور و صاحب زیج حاکمی معروف به زیج ابن یونس است. (زیج معرب زیگ فارسی است که بعدها در لاتین به صورت zig آمده است و در آن منجمان احوال و حرکات افلاک و ستارگان را معلوم می کنند. معمولا در آن گاهشمار و حداول خطوط مثلثاتی ، مختصات ، مقادیر نجومی ، صور نجومی و جغرافیا را می نویسند ). ابن خلکان گوید: این زیج ،زیجی بزرگ است و من آن را در چهار مجلد دیدم و در آن بسط قول و عمل هر دو هست و از چیزی فروگذار نشده است و از همه زیجهای کامل تر از آن نیافتم. ابن یونس در این کتاب گوید که آن را به امر العزیز پدر حاکم بامرالله صاحب مصر کرده است. ابن یونس مختص در علم نجوم و متصرف در دیگر دانشها و بارع در شعر بود و مردم مصر را در تقویم کواکب تنها اعتماد بر زیج او و زیج یحیی بن منصور است. او پسری ناخلف داشت که کتابها و جمیع تصنیفات او را به من و رطل (این دو اساسا واحد پول هستند که بعدا واحد پول گشته و درهر منطقه به یک میزان دلالت دارند . هر من دو رطل است که هر رطل 480 درهم است اما در مصر هر رطل 144 درهم بوده استدر نهایت پسر ابن یونس 432 درهم) بفروخت. او را شعر بسیار بوده است. وی به سال 399 ب هطور ناگهانی درگذشت. ابن یونس این قاعده که در مثلثات کروی بسیار کاربرد دارد را کشف و اختراع کرد. جیب تمام ا (کسینوس) * جیب تمام ب = 2/1( جیب تمام (ا+ب) + جیب تمام (ا-ب)) Cos (A-B) + Cos (A+b) = 2CosB *CosA و چندین مساله راجع به مدارات و قوس های روی کره را بوسیله تصویر آنها بر سطح افق و سطح نصف النهار حل کرده است. ماخذ لغتنامه علامه دهخدا با بازگردانی و تخلیص و تشریح برای اطلاعات بیشتر به سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=1927 مراجعه فرمایید

   + پارسا هوشمند ; ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/٢۸
comment نظرات ()