چاچ

نور و فتوولتائیک ۱

تاريخچه سلول هاي خورشيدي

مي دانيم در هسته ي مركزي اتم ها يك يا چند ذره ي ريز به نام الكترون وجود دارد. هنگامي كه اين الكترون ها سست و از اتمي به اتم ديگر رانده مي شوند، جرياني الكتريكي برقرار مي شود.

نور خورشيد انرژي كافي دارد تا الكترون هاي بعضي از انواع اتم ها را آزاد كند. در اين حالت، اگر موادي كه شامل چنين اتم هايي هستند، در معرض نور قرار گيرند، جرياني الكتريكي ايجاد خواهند كرد.

مدت زيادي پيش از آن كه دانشمندان چيزي درباره ي الكترون ها بدانند، اين رابطه ي ميان نور و الكتريسيته را كشف كردند. در سال 1873 شيميداني به نام ويلوبي اسميت<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->  به طور تصادفي كشف كرد كه فلز سلنيم، وقتي كه نور بر آن مي‌تابد مي‌تواند جرياني الكتريكي را هدايت كند. در حالي كه اين فلز در تاريكي نمي‌تواند جريان الكتريكي را هدايت كند.

در ابتدا اين كشف تنها چيزي عجيب به حساب مي آمد، زيرا مقدار الكتريسيته‌ي توليد شده بسيار كم بود. اما عاقبت موارد استفاده اي براي آن پيدا شد.

مثلا، سلنيم مي تواند در چشم هاي الكتريكي به كار رود. چشم الكتريكي محفظه ي كوچكي است كه هواي درون آن تخليه شده است. اين محفظه شامل سطحي فلزي است كه با لايه اي از سلنيم پوشيده شده است.

هنگامي كه نور بر آن مي تابد، الكترون ها از سلنيم رها مي شوند و در نتيجه جريان الكتريكي كوچكي به راه مي افتد. اين جريان الكتريكي مي‌تواند دستگاه رله اي رابه كار اندازد و با ايجاد جريان الكتريكي بزرگي، در ورودي بزرگي را كه با كشش فنري باز مي شود، بسته، نگاه مي دارد.

چشمي الكتريكي را تصور كنيد كه در يك طرف سالني، درست در جلوي در قرار دارد، نور ضعيفي در طرف ديگر سالن بر چشم الكتريكي مي‌تابد. تا زماني كه نور مي‌تابد، در بسته مي‌ماند. اما اگر شخصي به طرف در نزديك شود، بدن او جلوي راه نور را مي‌گيرد. به محض عبور شخص جريان الكتريكي در چشم الكتريكي متوقف شده‌، در باز مي شود.

چشم الكتريكي نمونه‌اي از سلول فوتو الكتريكي است. فوتو از واژه اي يوناني به معني «نور» گرفته شده است. اگر سلول فوتو الكتريكي با تابش نور خورشيد كار كند در اين صورت به آن سلول خورشيدي مي‌گويند.

براي مدتي طولاني، وسايل فوتو الكتريكي براي دستگاه هاي كوچكي چون چشم هاي جادويي به كار مي رفتند زيرا آن ها فقط مقدار كمي الكتريسيته ايجاد مي كردند. مثلا، سلنيم كمتر از يك درصد انرژي نور خورشيد را كه بر آن مي تابد به الكتريسيته تبديل مي كند.

از طرف ديگر، دانشمندان بر روي وسايل كنترل كننده جريان الكتريكي نيز كار مي‌كردند و مي خواستند آن ها محكم و ظريف باشند و به سرعت كار كنند.

در گذشته، ايشان از حبابهاي شيشه اي خالي از هوا استفاده مي شد. در اين حباب ها قطعه هاي فلزي جا گذاري شده بود. وقتي كه يكي از قطعه هاي فلزي گرم مي شد الكترون‌ها از ميان خلا، از اين قطعه به قطعه ي ديگر، عبور مي كردند.

با تغييردادن خصوصيات اين قطعه ها از بيرون، جريان الكترون‌ها مي‌توانست سريعتر يا كندتر شود. به اين ترتيب، باتغييرات سريع در جريان الكترونها، راديو، تلويزيون و دستگاه‌هاي الكترونيكي ديگرساخته شد.به اين حباب‌هاي شيشه‌اي معمولا لامپ‌هاي‌راديويي نيز مي‌گفتند.

در سال 1948 كشف شد كه بعضي ديگر از مواد كه در حالت عادي رساناي جريان الكتريكي نيستند، مي توانند الكترون‌هايي از اتم‌هاي خود خارج سازند. به اين ترتيب آن‌ها مي‌توانند جريان را نسبتا خوب هداي كنند. به همين دليل، اين مواد را نيمه رسانا مي‌نامند.

اگر نيمه رساناها از مواد بسيار خالصي، ساخته شوند كه فقط اندكي از اتم‌هاي معين ديگري به آنها افزوده شده باشد، الكترون ها مي توانند با سهولت خاصي از آنها رها و تحت كنترل قرار گيرند. اين الكترون ها را مي توان واداشت كه درست مثل مورد لامپ هاي راديويي تندتر و يا كندتر حركت كنند. اين وسايل نيمه رسانا كه ترانزيستور ناميده مي‌شوند. كم‌كم، جاي لامپ‌هاي راديويي را گرفتند.

در سال هاي دهه ي 1950 دانشمندان خيلي به ترانزيستورها توجه نشان مي دادند.

يكي از موادي كه ترانزيستور ها مي‌توانند از آن ها ساخته شوند سيليسيم است. اين ماده بسيار فراوان است و از اين لحاظ دومين عنصر روي زمين است. تقريبا يك چهارم شن و سنگ محيط اطراف ما از سيليسيم تشكيل شده داست.

در سال 1954، دانشمندان در آزمايشگاه بل- تلفن (جايي كه ترانزيستور در آنجا اختراع شد) مشغول كار با سيليسيم بودند و سعي مي‌كردند كه از آن كاري بهتر بگيرند. وقتي كه آنان سيليسيم را در معرض نور قرار دادند، كاملا به طور تصادفي متوجه شدند كه جريان الكتريكي پديدار مي شود.

 سيليسيم بسيار بهتر از سلنيم عمل مي كرد. حدود 4 درصد انرژي نور خورشيد كه بر سيليسيم مي تاببد به الكتريسيته تبديل مي شد، و در نتيجه سيليسيم پنج مرتبه كاراتر از سلنيم بود.

دانشمندان به كار بر روي سيليسيم ادامه دادند، ذره هاي كوچكي از مواد ديگر را به آن اضافه و سرانجام نمونه هايي از سيليسيم را توليد كردند كه 16 درصد انرژي نور خورشيد را به الكتريسيته تبديل مي‌كرد. اما مشكلي بر سر راه وجود داشت.

اتم‌هاي سيليسيم كه يك چهارم تمام شن و سنگ‌هاي تمام دنيا را مي‌سازد به طوري محكم به اتم هاي اكيژن متصلند. شكستن اين پيوند و رها ساختن اتم هاي سيليسيم كار سختي است، و كوشش، زمان و انرژي زيادي را صرف مي كند.

سيليسيمي كه به اين ترتيب به دست مي آيد بسيار گران است. اگر تكه ي جامدي از سيليسيم داشته باشيم، بايد آن را به صورت ورقه هاي بسيار نازكي بتراشيم و مقدار دقيقي ناخالصي به آن بيفزاييم. اين كارها سبب گرانتر شدن آن مي‌شود. سرانجام، يك سلول خورشيدي سيليسيمي فقط مقدار كمي الكتريسيته توليد مي‌كند، حتي اگر وجود سيليسيم در اين سلول بهتر از وجود سلنيم باشد. براي به دست آوردن الكتريسيته ي كافي براي بسياري از نيازها‌، بايد سلول هاي خوشيدي زيادي با هم كار كنند.

با اين حال سلول هاي خورشيدي ارزش خود را در فضا نشان مي‌دهدند.

 

 


1-پديده فتوولتائيك چيست؟ 

به پديده اي كه در اثر آن انرژي تابشي بطور مستقيم به انرژي الكتريكي تبديل شود، پديده فتوولتائيك گويند.

2-تعريف سيستم فتوولتائيك

به هر سيستم كه از پديده فتوولتائيك (تبديل مستقيم انرژي تابشي به انرژي الكتريكي)استفاده كند، سيستم فتوولتائيك گويند.

3-سلول و يا باطري خورشيدي چيست و جنس مواد سازنده آن چه مي باشد.

به صفحه اي که انرژي تابشي خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند، سلول يا باطري خورشيدي مي گويند.سلول هاي خورشيدي بطور عمده از سيليسيوم ساخته می شود.

4-تعريف پنل، مدول و آرايه خورشيدي.

به مجموعه چند سلول خورشيدي که در کنار يکديگر، يک صفحه را تشکيل مي‌دهند، پنل يا مدول گفته مي شود و به مجموعه پنلهاي فتوولتائيك، يك آرايه خورشيدي گفته مي شود.

5- مشخصه جريان و ولتاژ حاصل از پنل هاي فتوولتائيك.

جريان‌الكتريكي‌حاصل از پنل‌هاي فتوولتائيك از نوع‌جريان‌و ولتاژ مستقيم(D C) مي‌باشد.

6- آيا باطري هاي خورشيدي قدرت ذخيره سازي دارند؟

پيل يا باطري هاي خورشيدي تنها مبدل انرژي تابشي خورشيد به انرژي الكتريكي باجريان الكتريكي از نوع مستقيم مي باشند و توانايي ذخيره سازي انرژي را ندارند.

از ابزار ذخيره سازي در اين سيستم ها استفاده از باطريهاي الكتروشيميايي مي باشد.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

7- مشخصه پنلها بر اساس تابش و دما به چه صورت تغيير مي كند؟

 مشخصه جريان ولتاژ پنلها بر اساس دماي ثابت و تابش متغير و نيز تابش ثابت و دمای متغير متفاوت مي باشد.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

8- طول عمر مفيد سلولهاي خورشيدي بطور متوسط چند سال مي‌باشد و به چند نوع مي باشند. 

طول عمر مفيد پنلهاي فتوولتائيك بطور عمده 25 (20 الي 30) سال مي باشد.

انواع سلولهاي خورشيدي عبارتند از:

 مونوكريستال – پلي كريستال و آمورف

9-سيستم هاي فتوولتائيك از سه بخش عمده تشكيل شده است. 

3 بخش اصلي سيستم هاي فتوولتائيك را:

- پنلهاي خورشيد

- بخش واسطه

- مصرف كننده تشكيل داده است.

10- وظيفه پنلهاي خورشيدي در سيستم فتوولتائيك چه مي باشد. 

وظيفه اين بخش تأمين انرژي و منبع تغذيه مورد نياز سيستم الكتريكي مي باشد.

در واقع بدليل استفاده از پنلهاي خورشيدي جهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز در يك سيستم الكتريكي، به آن سيستم فتوولتائيك گويند.

11- وظيفه بخش واسطه

بخش واسطه يا تطبيق توان در واقع، وظيفه كنترل و تطبيق توان الكتريكي حاصل از پنلها و مصرف كننده را بر عهده دارد.

12- انواع كاربرد سيستمهاي فتوولتائيك عبارتند از: 

- سيستم هاي مستقل از شبكه سراسري برق

- سيستم هاي متصل به شبكه سراسري برق

- سيستم هاي هيبريد

13- تعريف سيستمهاي مستقل، متصل و هيبريد

سيستمهاي مستقل : به سيستمهايي گفته مي شود كه انرژي مورد نياز بطور كامل از طريق پنلهاي خورشيدي تأمين مي گردد و نيازي به شبكه سراسري برق و يا منبع تغذيه ديگري نمي باشد.

سيستمهاي متصل به شبكه سراسري: به سيستمهايي گفته مي شود که انرژي الكتريكي حاصل از پنلهاي خورشيدي مستقيماً به شبكه سراسري برق تزريق مي گردد. در واقع در اين نوع سيستم ضمن تزريق انرژي الكتريكي به شبكه سراسري برق از مزاياي شبكه برق نيز استفاده مي گردد.

سيستمهاي هيبريد: به سيستمهايي گفته مي شود كه از چند منبع تغذيه براي تامين انرژي الكتريكي مورد نياز استفاده مي گردد و سيستم فتوولتائيك يکي از منابع تغذيه اصلي مي باشد. از جمله منابع تأمين كننده انرژي ديگري که در اين مجموعه استفاده مي گردند شبكه سراسري برق، ديزل ژنراتور، توربينهاي بادي و ... مي باشند.(در اين مدل، بر اساس موقعيت و نياز بار استفاده از هر يك از منابع تغذيه مذکور، اولويت بندي و كنترل مي گردند).

 14- مقايسه سيستمهاي مستقل، متصل و هيبريد با يكديگر

در سيستمهاي مستقل تنها منبع تأمين کننده انرژي سيستم فتوولتائيك است.

در سيستمهاي متصل ضمن بهره جويي از مزاياي شبکه سراسري برق از سيستمهاي P.V نيز جهت كمك به شبكه سراسري و جلوگيري از افت ولتاژ استفاده مي گردد

در سيستمهاي هيبريد منابع تأمين كننده انرژي چندگانه و در صورت قطع هر کدام از منبع ديگر استفاده مي گردد. در اين مدل احتمال قطع برق به حداقل مي رسد.

 15- مهمترين مزايا و معايب سيستمهاي فتوولتائيك به اختصار به شرح زير است.

مزايا:

عدم نياز به شبكه سراسري

عدم نياز به سوخت

سازگاري با محيط زيست، محيط زيست را آلوده نمي كند

آلودگي صوتي ندارد

براي توليد برق نياز به آب ندارد

معايب:

هزينه سرمايه گذاري اوليه بالا است

وابستگي به تغييرات تابش خورشيد در طي روز و ماه هاي مختلف

 16- چند نمونه از كاربردهاي سيستمهاي فتوولتائيك را نام ببريد؟

روشنايي خورشيدي (معابر، تونلها، منازل، مدارس، جاده ها، چراغهاي دريايي و ...)

پمپ آب (كشاورزي، دامپروري و آبشخور حيوانات، پرورش ماهي، آب شرب و ...)

سيستمهاي نيروگاهي (بصورت مستقل و متصل)

سيستمهاي پرتابل

يخچال هاي خورشيدي

17- نام 5 توليد كننده مهم پنلهاي فتوولتائيك در دنيا.

شركت Sharp ژاپن

شركت Kyocera ژاپن

شركت Solar cell

شركت Qcell

 18- توليد كنندگان پنل فتوولتائيك در داخل كشور.

تنها توليد كننده پنل فتوولتائيك در داخل كشور شركت – كارخانه كابلهاي مخابراتي شهيد قندي مي باشد. تلفن تماس 4-4406651

 19- آيااين سيستمها اقتصادي هستند و موارد كاربرد اقتصادي آنها را نيز نام ببريد.

تا كنون اين سيستمها در جهان اقتصادي نشده اند، اما متخصصان در تلاش براي كاهش قيمت اين سيستمها و اقتصادي نمودن آنها مي باشد اما در بعضي از مكانها كه فاصله از شبكه سراسري برق زياد بوده و يا امكان سوخت رساني نمي باشد ويا صعب العبور است. بعلاوه آنكه هزينه سوخت نيز بالا مي باشد استفاده از اين سيستمها اقتصادي استكه از آن جمله مي توان به:

روستاهاي خارج از شبكه

ماشينهاي حمل مواد غذايي و فاسد شدني بويژه در كشورهاي آفريقايي كه ميزان تابش مناسب مي باشد.

كمپهاي تفريحي خارج از شبكه سراسري برق

مراكز مخابراتي و ايستگاههاي هواشناسي و ... كه در مكانهاي صعب العبور و فاقد برق مي باشند.

20- چند نمونه از فعاليتهاي سانا در زمينه سيستمهاي فتوولتائيك. 

 روشنايي خورشيدي

 پمپ آب

 سيستمهاي متصل به شبكه سراسري

 سيستم مستقل از شبكه براي تأمين برق مورد نياز يك منطقه مسكوني

 

21- چند نمونه از كاربردهاي غير نيروگاهي حرارتي انرژي خورشيدي را نام ببريد.

خوراك پز خورشيدي، آبگرمكنهاي خورشيدي، آبشيرين كنهاي خورشيدي،يخچال خورشيدي،خشك كن خورشيدي و گلخانه خورشيدي

22- انواع كلكتورهاي بكار رفته در آبگرمكنهاي خورشيدي را نام ببريد. 

كلكتورهاي نوع صفحه تخت (Flat Plate Collectors - FPC)

كلكتورهاي نوع جفت سهموي (Compound parabolic collectors)

كلكتورهاي لوله خلاء (ETC Evacuated tube collectors)

اين كلكتورها اغلب بصورت ثابت در محل خود نصب ميشوند و نيازي به دنبال كردن خورشيد ندارند.

23- نحوه قرار گيري و اجزاي كلكتورهاي FPC چگونه مي باشد؟ 

 اين كلكتورها بايد رو به خط استوا نصب شوند، بطوريكه در نيمكره شمالي به سمت جنوب و در نيمكره شمالي بسمت شمال قرار گيرند. زاويه شيب مناسب براي اين كلكتورها برابر با عرض جغرافيايي منطقه نصب است كه بسته به نوع سيستم، اين زاويه بين 5 تا 10 درجه افزايش يا كاهش مي يابد.

كلكتورهاي صفحه تخت عموماٌ از قسمتهايي كه در شكل 2 نمايش داده شده اند تشكيل مي شوند.

شيشه: يك يا چند صفحه شفاف شيشه اي يا از جنس مواد دياترموس (عبور دهنده پرتو)

لوله ها،پره ها، كانالها :براي هدايت و انتقال سيال عامل از ورودي به خروجي

صفحات جاذب: صفحه هايي تخت، موج دار، يا شيار داري كه لوله ها، پره ها يا كانالهايي به آنها وصل شده اند. يا اينكه ممكن است لوله ها بصورت يكپارچه و قسمتي از صفحات باشند.

هدرها يا مانيفولدها: براي جمع آوري و تخليه سيال

عايق: براي به حداقل رساندن افت حرارتي در اطراف صفحه جاذب

محفظه نگهدارنده: براي در بر گرفتن اجزاي فوق الذكر به جهت حفاظت از آنها در مقابل گرد و خاك، رطوبت هوا و غيره.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

24- آبگرمكنهاي خورشيدي چگونه كار مي كنند؟

مهمترين قسمت هر سيستم آبگرمكن خورشيدي يا SWH (Solar water heating) عبارتست از آرايه كلكتورهاي آن كه وظيفه جذب انرژي خورشيدي و تبديل آن به حرارت را به عهده دارند. حرارت دريافت شده از طريق سيال عامل (آب، مايع ضد يخ يا هوا) كه از داخل كلكتور عبور ميكند جذب ميشود. اين حرارت ميتواند مستقيماً مورد استفاده قرار گيرد يا اينكه در يك منبع ذخيره حرارتي، براي استفاده هاي بعدي ذخيره شود. اجزاء مختلف سيستمهاي انرژي خورشيدي دائماً در معرض شرايط جوي هستند، لذا اين قطعات بايد بتوانند در مقابل يخ زدگي يا افزايش بيش از حد حرارت و هنگامي كه تقاضا براي مصرف كم است بطور مناسب محافظت شوند.

در سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي، آب مصرفي يا بطور مستقيم با عبور از كلكتور گرم ميشود (سيستمهاي گردش مستقيم) يا اينكه بطور غير مستقيم و توسط يك مبدل حرارتي كه خود در يك سيكل بسته توسط سيال داخل كلكتور گرم شده است، گرما ميگيرد (سيستم گردش غير مستقيم). سيال عامل نيز يا به صورت طبيعي ( غير فعال يا پسيو) جابجا ميشود يا اينكه بصورت اجباري به گردش در ميآيد (فعال يا اكتيو). گردش طبيعي سيال عامل بر اثر پديده ترموسيفون بوجود ميآيد در حاليكه براي گردش اجباري اين سيال از يك پمپ استفاده ميشود. غير از سيستمهاي ترموسيفون و سيستمهايي كه كلكتور و منبع ذخيره يكپارچه دارند، ساير سيستمهاي گرمايش آب توسط ترموستاتهاي تفاضلي كنترل ميشوند.

پنج نوع از سيستمهاي خورشيدي ميتوانند براي گرم كردن آب مصرفي يا بهداشتي مورد استفاده قرار گيرند كه عبارتند از: ترموسيفون، كلكتور- مخزن يكپارچه، گردش اجباري، غير مستقيم و هوا. دوسيستم اول سيستمهاي غير فعال (پسيو) ناميده ميشوند، اما سه سيستم ديگر سيستمهاي فعال (اكتيو) هستند، چون يك پمپ يا فن براي گردش سيال عامل در آنها نصب ميشود. براي جلوگيري از يخ زدگي كلكتور در سيستمهاي مستقيم از گردش معكوس(recirculation) يا تخليه (drain-down) و در سيستمهاي غير مستقيم از تخليه برگشتي (drain-back) استفاده مي‌شود.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

تمامي اين سيستمها داراي مزاياي‌اقتصادي خوبي هستند وبسته به نوع‌سوخت جايگزين، دوره بازگشت سرمايه براي آنها بين 4 سال (براي الكتريسيته) و 7 سال (براي ديزل) مي باشد.

البته دوره بازگشت سرمايه، در كشورهاي مختلف بستگي به شاخصهاي اقتصادي، نظير ميزان تورم و قيمت انواع سوخت و غيره دارد. امروزه در دنيا به ميزان بسيار زيادي از كلكتورهاي خورشيدي براي آبگرمكنهاي خورشيدي استفاده ميشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]<!--[endif]--> Willouby Smith

   + پارسا هوشمند ; ٩:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/۱٦
comment نظرات ()

 

25-براي هريك از كلكتورهاي نام برده حداقل 2 كاربرد نام ببريد.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

26- يخچال خورشيدي چگونه كار مي كند؟

راه هاي بسياري وجود دارند كه ميتوان انرژي خورشيد را با پروسه توليد سرما ادغام كرد. سرمايش خورشيدي را هم مي توان از طريق گرمايش خورشيدي بعنوان منبع گرمايي و هم از طريق فتوولتائيك بعنوان منبع الكتريكي ايجاد كرد. اين كار را ميتوان با روشهاي جذبي و جذب سطحي از طريق گرمايش و يا با استفاده از يك يخچال معمولي كه برق آن از فتوولتائيك تامين مي شود انجام داد. سرمايش خورشيدي خصوصاً براي سرد نگهداشتن واكسنها در مناطقي كه الكتريسيته در دسترس نيست يا براي سرمايش مكانها مورد استفاده قرار ميگيرد. انواع روشهاي سرمايش خورشيدي عبارتند از:

يونيتهاي جذب سطحي (Adsurbtion units)

جامدات متخلخل، كه جاذب ناميده ميشوند، بصورت فيزيكي و بازگشت پذيري ميتوانند مقادير زيادي بخار را كه سيال جذبي (adsorbate) ناميده ميشود خود جذب (adsorb) كنند. ايده اصلي استفاده از اين پديده در قرن نوزدهم بوجود آمد. تراكم بخار جذبي درون جامد جاذب بستگي به دماي زوج يا به عبارت ديگر تركيب جاذب و جذب شونده و نيز فشار بخار دارد. اگر فشار ثابت باشد ميتوان با تغيير دادن درجه حرارت موجب جذب يا بازپس دهي ماده جذبي توسط جاذب شد. اين روش، مبناي كاركرد سيستمهاي خورشيدي استفاده كننده از سيكل جذب بخار مي باشد.

يك ‌زوج جاذب- جذبي‌ براي كار كردن‌ در يك مبرد خورشيدي ‌بايد ويژگيهاي ‌زير را داشته ‌باشد:

يك مبرد با گرماي نهان بالا

يك زوج كاري با خواص ترموديناميكي بالا

يك دماي بازگشتي (بازپس دهي سيال جذبي) كوچك در مواجهه با فشار و دماي كاري

ظرفيت گرمايي پايين

زوج آب- آمونياك بيشترين استفاده را در بين سيستمهاي موجود دارد و استفاده از زوجهاي جذبي مناسب تر براي سيستمهاي خورشيدي در حال بررسي و مطالعه و تحقيق است. بازده اين سيستمها توسط دماي كندانس محدود ميشود، و بدون استفاده از تكنولوژيهاي سطح بالا امكان كاهش آن وجود ندارد. براي مثال، برجهاي خنك كن و رطوبت زدا (desiccant bends) براي توليد آب سرد براي كنداس كردن آمونياك در فشار پايين استفاده ميشوند. از جمله معايب ذاتي زوج آب- آمونياك اين است كه لوله ها و مخازني با ضخامت بالا نياز دارند، خوردگي ناشي از آمونياك، مشكلات برودت و جدا كردن آب از آمونياك نيز مي باشد. چند زوج ديگر نظير زئوليت- آب، زئوليت- متانول و متانول-كربن فعال در حال بررسي و مطالعه هستند كه از ميان آنها نوع مناسب تري انتخاب گردد. تا كنون زوج متانول- كربن فعال بهترين نتيجه را داشته است .

 

يونيتهاي جذبي (Absorbtion units)

 پروسه جذبي عبارتست از جذب و گرفتن رطوبت توسط ماده اي كه رطوبت گير ناميده ميشود. رطوبت گيرها يا جاذبها موادي هستند كه قابليت جذب و در برگيري گازها يا مايعات را در خود دارند و ميل تركيبي ويژه اي با آب دارند. در حين جذب، ماده جاذب با گرفتن رطوبت، يك تغيير شيميايي پيدا ميكند، براي مثال ميتوان به نمك طعام اشاره كرد كه هنگام جذب رطوبت تغيير فرم داده و از جامد به سيال تبديل ميشود. ويژگي وابستگي رطوبت گيرها به رطوبت، اين مواد را براي واكنشهاي شيميايي جداساز بسيار سودمند ساخته است.

سيستمهاي جذبي مشابه سيستمهاي تهويه مطبوع بخار-compresstion هستند اما در مرحله فشار (compresstion stage)با هم تفاوت دارند. بطور كلي يك

جاذب، قسمت كم فشار، يك سيار مبرد تبخير شده را جذب ميكند. پر استفاده ترين تركيب مايعات شامل ليتيم برميد- آب ( ) كه بخار آب نقش سرد كننده را ايفاد ميكند و آمونياك- آب ( ) كه آمونياك سرد كننده است، ميباشند.

 

27-نحوه عملكرد سيستم پمپ حرارتي خورشيدي را شرح دهيد.

 پمپهاي حرارتي با استفاده از انرژي مكانيكي، انرژي حرارتي را از يك محل به يك منبع حرارتي منتقل ميكنند. پمپهاي حرارتي كه بوسيله الكتريسيته راه اندازي ميشوند در مقايسه با گرمكنهاي الكتريكي يا سوختهاي گرانقيمت داراي دو مزيت هستند: ضريب عملكرد (COP) اين پمپها به اندازه اي بالاست كه ميتوانند بازاي هر كيلووات ساعت انرژي تغذيه شده به كمپرسور، 11 تا 15 مگاژول گرما بدهند كه اين امر موجب صرفه جويي در هزينه هاي تامين انرژي ميشود. پمپهاي حرارتي آب به هوا، كه از آب گرم شده توسط خورشيد بعنوان منبع انرژي اواپراتور استفاده ميكنند را ميتوان بعنوان منابع كمكي گرمايي استفاده كرد. استفاده از آب مشكلات يخ زدگي را دارد كه بايد مد نظر قرار گيرد. سيستمهاي خورشيدي كه از سيال مايع استفاده ميكنند در دمايي كمتر از سيستمهاي متداول كار ميكنند و از تجهيزات بيشتري براي هدايت گرما به ساختمان استفاده ميكنند.

 

28-گرمايش پسيو خورشيدي در ساختمان را شرح دهيد.

براي گرمايش خورشيدي پسيو دو اقدام اوليه بايد صورت گيرد:

استفاده از شيشه در وجه جنوبي

استفاده ازجرم حرارتي جهت جذب كردن، ذخيره سازي و انتشار گرما

در اينجا 3 رهيافت براي سيستم هاي پسيو وجود دارد:1) كسب مستقيم 2)كسب غير مستقيم 3) ايزوله كردن

هدف همه سيستم هاي گرمايش خورشيدي ذخيره سازي گرما توسط مصالح ساختماني و رها سازي آن در زمانهايي است كه تابش خورشيد وجود ندارد. هنگاميكه مصالح ساختماني گرما را براي استفاده هاي بعدي ذخيره مي نمايند گرمايش خورشيدي فضاي مطلوبي را براي داخل خانه مهيا مي نمايد.


1) كسب مستقيم:

معمولترين سيستم خورشيدي پسيو، كسب مستقيم ناميده ميشود. كسب مستقيم مربوط به نور خورشيد است كه از پنجره ها وارد ساختمان ميشود و فضاي داخلي منزل را گرم ميكند. طي ساعات افتابي اين گرما درجرمهاي حرارتي سقفهايا ديوارهاي‌داخلي با جنس آب، سنگ، بتون آجر زخيمي شود.

گرماي ذخيره شده در جرم حرارتي در طي ساعاتي كه آفتاب غروب كرده است به درون

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->


 

 


 منزل منتقل ميشود. طراحي يك سيستم كسب مستقيم عبارت است از محاسبه سطح پنجره و ميزان جرم حرارتي مورد نياز جهت گرم كردن فضاي منزل بطور كلي مساحت شيشه دركسب مستقيم بايد حداقل 7 صدم مساحت سقف خانه باشد و از 12 درصد ان تجاوز نكند. در كسب مستقيم شيشه هاي دوجداره نيز توصيه ميشوند.

در اين سيستم فضاي منزل ، يك كلكتور خورشيدي، جاذب گرما و سيستم توزيع مي باشد. شيشه ضلع جنوبي انرژي خورشيدي را به داخل خانه جائيكه جرم حرارتي مانند ديوارها و كف بطور مستقيم و غير مستقيم تحت تابش اين نور قرار مي گيرند هدايت مي كند. سيستم كسب مستقيم 75-40 درصد از انرژي خورشيدي برخورد كرده به پنجره را مصرف مي كند. شكل 1

در سيستم كسب مستقيم ديوارها و كفها به عنوان جرم حرارتي بخشهاي عملياتي خانه هستند. همچنين مي توان با استفاده از مخازن آب ،گرما ر ذخيره كرد اگرچه استفاده از مجموعه مخازن آب در نقشه ساختمان دشوار مي باشد .

جرم حرارتي در اثر جذب گرما در طي روز گرم مي شود و در شب گرما را به فضاي منزل هدايت مي كند اكثر سيستمهاي خورشيدي پسيو با عطف به جرم حرارتي يا موادي با ظرفيت جذب و ذخيره گرماي بالا (آجر،بتون،موزائيك،آب) كار ميكنند. جرم حرارتي را ميتوان در نقشه ساختمان، دقسمتهاي سقف، ديوارهاي داخلي، شومينه يا بالكنها بكار برد. اين سطوح نياز به تابش مستقيم خورشيد ندارند اما بايد رنگ آنها تيره باشد. ميزان ذخيره سازي حرارت مواد مختلف وابسته به هدايت حرارتي، گرماي ويژه و چگالي آنها ميباشد. اغلب با افزايش چگالي، رسانايي گرما يز افزايش مييابد. نكات مهمي كه در مورد سقف بايد به آنها توجه كرد، عبارتند از:

نوع رنگ، رنگ. بتن، آجر، كاشيهاي شيشه اي و سراميك تيره همچنين ديوارهاي داخلي و شومينه جهت ذخيره سازي گرما به جرم بيشتري نياز دارند. از نقطه نظر انرژي بكار بردن چندين جرم حرارتي در منزل دشوار خواهد بود ولي جرم حرارتي كه جهت ذخيره سازي حرارت بكار مي‏رود زيادگران نيست.

قوانين كلي سيستم كسب مستقيم:

تحليل يك‌ذخيره‌ساز گرماي خورشيدي كه براي رسانش گرما به منزل استفاده مي شود.

ضخامت مصالح جرم حرارتي از 15.24 سانتي مترتجاوز نكند.

كفهايي كه بعنوان جرم حرارتي استفاده مي شوند نبايد توسط فرشهاي سرتاسري كاملاً پوشيده شده و تا حد ممكن كاملاً بدون كف پوش باشند.

استفاده از رنگ تيره براي كفها ، استفاده از رنگ روشن براي ديوارهاي كم جرم و هر رنگ دلخواه براي ديوارهايي كه بعنوان جرم حرارتي استفاده مي شوند .

 براي هر0.09 مترمربع شيشه جنوبي ، 67.9 كيلوگرم مصالح ساختماني يا 15.12 ليتر آب به عنوان جرم حرارتي استفاده مي شوند.

حفره‌هاي بلوكهاي‌ بتني كه بعنوان ذخيره‌ساز حرارتي استفاده مي‌شوند با بتون پر شوند.

استفاده از جرم حرارتي با ضخامت كم درفضاي مسكوني با صرفه تر از جرم كلفترسطوح متمركز كننده مي باشد .

مساحت سطوح جرمي بي حفاظ در معرض تابش بايد 9 برابر مساحت شيشه ها باشد.

دماي خورشيدي بدون استفاده از جرم حرارتي در كسب مستقيم استفاده مي شود.

گرمايش خورشيدي پايه ترين تكنيك خورشيدي پسيو است كه شامل افزايش تعداد پنجرهها در وجه جنوبي و جنس پنجره ها به عنوان جرم حرارتي كه اغلب در منازل رعايت ميشود مي باشد. در خانه خورشيدي حدود 25% پنجرهها روبه جنوب بوده و 3% آن در سقف خانه ها قراردارد. صرفه جويي انرژي در اين روش كم بوده اما هزينه پاييني در بردارد.

 


2)كسب غير مستقيم :

در يك سيستم كسب غير مستقيم، جرم حرارتي بين فضاي منزل و خورشيد قرار گرفته پرتو خورشيدي كه به آن مي رسد را جذب مي كند و از طريق رسانش به فضاي منزل منتقل مي‌كند. سيستم كسب‌غيرمستقيم 45-30 درصد از انرژي خورشيدي‌كه به شيشه‌بعنوان جرم‌حرارتي مي‌رسد مصرف مي نمايد. انواع سيستمهاي كسب غير مستقيم عبارتند از:سيستم ديوار انباشتگر حرارت (ديوارهاي ترومب)سيستم حوضچه اي ديوار آبي

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> ديوار ترومب:

در اين سيستم، جرم حرارتي تقريباً پشت شيشه ضلع جنوبي قرار داده مي شود. شكل 2دريچه هايي در بالا و پايين ديوار ترومب وجود دارند كه به گرما اجازه جريان يافتن از اين ديوار و شيشه به داخل منزل را مي دهند. شبها وقتيكه دريچه ها بسته شوند تابش حرارت از ديوار، فضاي منزل را گرم مي نمايد. اين ديوار تكنيكي براي گرفتن گرماي خورشيد بوده و توسط مهندس فرانسوي فليكس ترومب ساخته شد. قسمتي از ديوار جنوبي كه از مواد جرم حرارتي مثل بتن ساخته شده‏اند را با شيشهاي كه در فاصله 0.05 متراز سطح واقع شده است ميپوشانند. نور خورشيدرد شده و گرما توسط شيشه محبوس ميشود و به ديوار در جذب آن كمك ميكند. سپس گرما به داخل خانه در ساعات شبانه و غروب تابيده ميشود. ديوارهاي ترومب نيازي به تهويه ندارند زيرا هدف گردش هواي گرم بوده و گرفتن گرما از طريق تابش از ديوار ميباش

ديوار ذخيره ساز حرارت بايد جامد باشد و هيچ دريچه يا منفد بازي به بيرون يا فضاي منزل نداشته باشد. در تابستان ديوار ترومب بازده بهتري نسبت به روش كسب مستقيم دارد. ديوارهاي ترومب با پنجرههاي روش كسب مستقيم در همان ديوار تركيب ميشوند. شيشههاي دو جداره نيراي ذخيره حرارت توصيه ميشوند بين شيشه و جرم حرارتي 7.62-2.54 سانتي متر فاصله بايد باشد.

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/۱٦
comment نظرات ()

نو و فتوولتائيك3

سيستم هاي حوضچه ايي :

در بام هاي مسطح 0.3-0.15 متر آب ذخيره مي شود. اين سيستم بهترين سيستم سرمايشي براي مناطق با رطوبت كم مي باشد، ولي براي مناطق مرطوب آب بايد در مخازن فايبرگلاس يا پلاستيكي بزرگ قرار گيرد كه توسط شيشه پوشيده شده و فضاي زير آن توسط تابش گرم مي شود.

ديوار آبي:

آب در مخازن صلبي نگهداري ميشود. ظرفيت ذخيره گرماي آب دو برابر بيشتر از جرم حرارتي ميباشد. بنابراين به نسبت حجم كمتر از جرم حرارتي نياز ميباشد. حداقل 13.23 ليترآب به ازاي هر فوت مربع شيشه در مخزن ريخته ميشود. حتي يك لوله داغ داخل ديوار يا يك استخر بعنوان جرم ذخيره ساز حرارت استفاده ميشود.

قوانين كلي سيستم كسب غير مستقيم براي ديوارهاي ترومب:

1- ديوار جرمي رو به خورشيد بوده و تيره رنگ باشد .

2- حداقل فاصله 0.1 متر بين ديوار جرم حرارتي و شيشه وجود داشته باشد.

3- دريچه هايي كه در ديوار جرم حرارتي استفاده مي شوند، بايد هنگام شب بسته باشند .

اگر عايق متحرك شبانه در سيستم ديوار حرارتي استفاده شود، مساحت ديوار جرم حرارتي حدود 15% كاهش مي يابد .

اگر جنس ديوار حرارتي آجري باشد ضخامت تقريبي ان 0.35-0.25 متر براي بتن0.45-0.3 متر براي خشت خام وساير مصالح 0.3-0.2 متر و براي آب حداقل 0.15 متربايد باشد

3)ايزوله كردن خانه :

يك سيستم ايزوله مجموعه بخشهايي جداي از قسمت اصلي خانه دارد، مثل يك اتاق خورشيدي و يك مدار منتقل كننده حرارت از كلكتور به سيستم انباشتگر خانه و از نقاط تمايز اين سيستم با ساير سيستم ها عايق نمودن منزل مسكوني مي باشد.

سيستم ايزوله 30-15 درصد از نور خورشيد كه به شيشه جهت گرمايش فضاي منزل مي رسد را استفاده مي كندو همچنين انرژي خورشيدي را در اتاقهاي خورشيدي حفظ مي نمايد.

ظاهراً اتاقهاي خورشيدي يا گلخانه هاي خورشيدي تركيبي از سيستم هاي كسب مستقيم و غير مستقيم مي باشند. نور خورشيدي ورودي به اتاق خورشيدي در جرم حرارتي ذخيره مي شود . نور خورشيد توسط رسانش از ديوار جرمي مشترك بين منزل و گلخانه به داخل منزل منتقل مي شود.

 

29-انواع روشهاي سرمايش پسيو را توضيح دهيد.

تكنيهاي سرمايش طبيعي باعث مي شوند بدون استفاده از هر گونه انرژي در تابستان، خانه خنك بماند. سايه از جمله موارد كاربردي و مهم در خانه هاي خورشيدي پسيو مي باشد زيرا همين ساختار در زمستان نور خورشيد را جمع آوري مي كند. جرم حرارتي و مصالح ساختماني به همان خوبي كه در گرمايش كاربرد دارند در سرمايش نيز مؤثرند. در زمستان گرما را ذخيره مي كنند و در تابستان جهت خنك سازي منزل استفاده مي شوند همچنين بكار بردن پنجره هايي كه در تابستان با ايجاد سايه گرماي كمتري به خانه منتقل مي كنند.

پنجره هاي مناسب جهت تهويه:

يك استراتژي اوليه براي سرمايش ساختمانها بدون بكار بردن قطعات مكانيكي در آب و هواي گرم بكار بردن تهويه طبيعي مي باشد نسيمهاي رايج تابستاني با شيشه هاي بزرگ ديوار جنوبي كه براي گرمايش پسيو بكار مي روند هماهنگي دارد و به پيرو استراتژي هاي زير امكان استفاده از تهويه و دريچه خورشيدي را بطور مؤثري كارا مي سازند.

وضعيت پنجره ها بايد به گونه اي باشد كه بهترين جريان هوا بوجود آمده وپنجره هاي با حفاظ (سايبان دار) بطور كامل باز شود. اين پنجره بهترين محافظ در برابر باران بوده و بهتر از پنجره هاي دو لنگه (لولايي) عمل مي كنند.اگر اتاقي فقط در يك وجه پنجره دارد مي توان بجاي يك پنجره از دو پنجره پهن استفاده نمود.

كنسول بام:

كنسولهاي ثابت نه گران هستند و نه نيازي به اپريشن دارند. فقط در طراحي آنها بايد دقت كرد بگونه اي كه در تابستان براي خارج كردن گرما و در زمستان براي حفظ گرما در داخل منزل عمل كنند تركيب هوشيارانه ايي از كنسولهاي با اندازه مشخص در پنجره هاي جنوبي و سايه آن روي ساير پنجره ها راه حل مؤثري مي باشد. در سانتافي[2] يك كنسول ايده آل براي پنجره با بلندي 1.2 متر، 45.72 سانتي مترمي باشد البته اگر بالاي كنسول33 سانتي متر بيشتر از بالاي پنجره باشد.

سايه بان:

وسايل ايجاد كننده سايه قبل از اينكه نور خورشيد به ساختمان برسد آنها را متوقف مي كنند اين وسايل عبارتند از سايبان، صفحات خورشيدي، پرده هاي غلطان، ديافراگم مخصوص پشت پنجره و بادگير عمودي.اين وسايل قابل كنترل بوده و توسط صاحب خانه بر حسب نياز تنظيم مي‌شوند استفاده از پرده در منزل كم هزينه و مفيد مي‌باشد راه‌ديگر ايجاد سايه‌استفاده‌از يك‌ايوان يا دالان‌در قسمتهاي‌شرقي ياغربي ساختمان‌مي‌باشد.

 

ديوارهاي مؤثر بر هوا (بالدار):

ديوارهاي بالدار در معرض جريان باد قرار دارند و سرعت باد طبيعي را طي اختلاف فشار بوجود آمده توسط اين ديوارها زياد مي كند.

 

 

دودكش حرارتي:

دودكش حرارتي جهت خروج جريانات بخار و هوا از ساختمان بكار مي رود. با قرار دادن يك دريچه خروجي در نواحي گرم و داغ، هوا جهت تهويه ساختمان به درون آن كشيده مي شود.

اتاقهاي آفتابي به اين دليل طراحي مي شوند كه گرماي طاقت فرساي كه در طي تابستان در اتاقهاي جنوبي پديد مي آيد را توسط دريچه هاي بالايي تهويه كنند. دريچه هاي پايين تر منزل با پنجره هاي سمت شمالي باز ميشوند و هوا درون فضاي منزل از دريچههاي بالايي اتاق آفتابي ارج مي شود.

ديوار جرمي براي استفاده غير مستقيم ساخته مي شود. دوكشهاي حرارتي بصورت بخش باريكي ساخته مي شوند مطابق (مثل يك دودكش) و يك جاذب فلزي شكلي كه قابليت گرم شدن دارد در كنار دودكش پشت صفحه شيشهايي قرار مي گيرد طوريكه به دماي بالايي رسيده و توسط يك عايق از خانهجدا مي شود دودكش به بالاي پشت بام محدود مي شود و يك توربين چرخان در بالاي دودكش قرار گرفته كه مخالف جهت باد باز شده و به هواي داغ اجازه خروج مي دهد بدون اينكه براي داخل شدن باد به دودكش مانعي باشد دودكش حرارتي در خانه هاي با دهليز و راه پله هاي باز استفاه مي شود.

 

30-خشك كنهاي خورشيدي چگونه عمل مي كنند؟

خشك كن خورشيدي

روشهاي مختلف خشك كردن خورشيدي مواد غذايي عبارتند از:

خشك كردن با جريان هواي گرم

در اين روش مواد غذايي در تماس مستقيم با جريان هواي گرم قرار مي گيرند و رطوبت موجود در غذا توسط جريان هوا از آن خارج مي شود.

خشك كردن با سطوح گرم

در اين حالت رطوبت موجود در مواد غذايي از طريق سطوح گرم، گرفته مي شود. در زير نماي ساده ايي از يك خشك كن خورشيدي مي باشد.

31-انواع آب شيرين كتهاي خورشيدي ظرفيت پايين را نام ببريد.

آب شيرين كن يك مرحله ايي(حوضچه ايي يا كف پله ايي)

آب شيرين كن يك فتيله ايي

دستگاه تقطير خورشيدي از نوع ريزشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع دودكشي

آب شيرين كن خورشيدي از نوع پيشاني گرم

آب شيرين كن 3 اثره

آب شيرين كن خورشيدي دولنگه

 

32- انواع آب شيرين‌كُن هاي خورشيدي را توضيح دهيد.

در ساده ترن روش آب شيرين كني، هنگامي كه حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه حرارت كم روي آب شور اثر مي كند، آب تبخير شده و املاح و نمكها باقي مي مانند.

سپس با استفاده از روشهاي مختلف مي توان آب تبخير شده را تقطير كرده و به اين ترتيب آب شيرين توليد نمود. البته روشهاي مختلفي براي تقطير آب وجود دارد كه همگي آنها به حرارت احتياج دارند. لازم به توضيح است كه تنها تفاوت يك آب شيرين كن خورشيدي با آب شيرين كنهاي ديگر در نوع حرارت دهي، به سيستم آب شيرين كن مي باشد و در بقيه سيستم روند كار كاملا مشابه مي باشد. با اين روش مي توان آب شيرين بهداشتي مورد نياز در نقاطي كه به آب بهداشتي دسترسي ندارند، مانند جزاير و نقاط دورافتاده، را تأمين كرد.

براي تأمين حرارت در آب شيرين كنهاي غير خانگي از دو نوع كلكتور خورشيدي براي گرمايش آب استفاده مي شود، كه عبارتند از:

كلكتورهاي خورشيد حرارت بالا (سهموي و لوله خلاء ها).

كلكتورهاي حرارت پايين (نوع صفحه اي تخت).

آب شيرين كنها در دو سايز صنعتي و خانگي ساخته مي شوند. در نوع صنعتي با حجم بالا مي توان آب شيرين بهداشتي مصرفي شهرها را تأمين كرد.

 

 

33- عملكرد اجاق خورشيدي را شرح دهيد.

كشورهاي در حال توسعه كه از شبكه برق پيشرفتهاي برخوردار نيستند، براي پختن غذا از گرمايش خورشيدي پسيو استفاده ميشود.اجاقهاي خورشيدي در دو نوع رايج شلجمي و جعبه اي ساخته شده است. نوع شلجمي آن به صورت يك بشقاب سهموي مي باشد كه براي پختن غذا بوسيله آن بايداده غذايي مورد نظر را در كانون اين بشقاب قرار دهيم. كيت آموزشي از اين اجاق در سال 1382 در دفتر انرژي خورشيدي سازمان انرژيهاي نو ايران، در گروه كاربردهاي غيرنيروگاهي، ساخته شد و جهت آموزش در اختيار مدارس و آموزشكده ها قرار گرفت.

اجاق خورشيدي نوع جعبه اي اولين بار توسط شخصي بنام نيكلاس ساخته شد. اين اجاق بسيار ساده بوده و از يك جعبه عايق كاري شده با يك درب شيشهاي تشكيل شده بود. در نوع از اجاقهاي خورشيدي، گرماي حاصل از نور متمركز شده خورشيد در داخل جعبه به دام افتاده و ميتواند غذاي قرار داده شده در جعبه را گرم كرده و يا آن را بپزد.

 

34- كوره خورشيدي چگونه كار مي كند؟

نوتورا در اوايل قرن 18، اولين كوره خورشيدي را در فرانسه ساخت و بوسيله آن يك تل چوب را در فاصله 60 متري آتش زد. بسمر، پدر فولاد جهان نيز حرارت مورد نياز در كورة خود را از انرژي خورشيدي تأمين مي كرد. متداولترين سيستم يك كوره خورشيدي، متشكل از دو آينه، يكي تخت و ديگري كروي مي باشد. نور خورشيد به آينه تخت رسيده و توسط اين آينه به آينه كروي بازتابيده مي شود. طبق قوانين اپتيك، هرگاه دسته پرتوي موازي محور آينه با آن برخورد نمايد، در محل كانون، متمركز مي شوند و به اين ترتيب انرژي حرارتي گسترده خورشيد در يك نقطه جمع مي شود، كه اين نقطه به دماهاي بالايي مي رسد. امروزه پروژه هاي متعددي در زمينه كوره هاي خورشيدي در سراسر جهان در حال طراحي و اجراء مي باشد.

 

35- سيستم گرمايش با سيال عامل هوا را توضيح دهيد.

طرح شماتيك يك سيستم گرمايش خورشيدي كه از هوا بعنوان سيال عامل استفاده كرده و سيستم ذخيره حرارتي آن از نوع بستر شني ميباشد در شكل11 نمايش داده شده است. يك گرمكن كمكي نيز در اين سيستم تعبيه شده است. با تغيير وضعيت دريچه هاي تنظيم كننده مي‌توان حالات كاركردي مختلفي براي سيستم ايجاد كرد.

در اغلب‌سيستمهاي‌هوائي، عملاً امكان‌اضافه‌كردن و برداشت‌همزمان ازمنبع‌ذخيره حرارتي‌وجودندارد. گرمكن‌كمكي‌نيزمي‌تواندگرماي‌ارسالي‌از سوي‌كلكتورها يا‌منبع‌ذخيره‌را گرم‌تركرده و‌براي‌مصرف‌به‌ساختمان‌ارسال‌كند. شكل‌شماره 12‌جزئيات‌بيشتري‌رانمايش مي‌دهد. دمنده‌ها، كنترلرها، نحوه‌تآمين‌آب‌گرم‌وجزئيات‌بيشتري‌ازدريچه‌هاي‌تنظيم‌هوا‌قابل مشاهده است.

مزاياي استفاده از هوا بعنوان سيال عامل در بخش آبگرمكنهاي نوع هوائي (بخش 5-1-2) آورده شده است. سيال عامل هوا است و سيستمهاي گرمايش هوا نيز ميتوانند بطور مشترك استفاده شوند. سيستمهاي كنترل نيز ميتوانند بخوبي هر دو سيستم را كنترل كنند. علاوه بر معايبي كه در سيستمهاي آبگرمكن هوائي (بخش 5-1-2) وجود دارد، مشكل اضافه كردن سيستمهاي تهويه مطبوع را نيز بايد براي اين سيستمها در نظر گرفت. دست آخر اينكه كلكتورهاي هوايي داراي ظرفيت حرارتي كمتري نسبت به كلكتورهاي آبي هستند و به همين خاطر داراي كمتري نسبت به كلكتورهاي آبي مي باشند.

 

معمولاً كلكتورهاي هوايي كه در گرمايش هوا مورد استفاده قرار ميگيرند با نسبت جريان ثابت كار ميكنند، بنابراين دماي خروجي آنها در طول روز تغيير ميكند. البته ميتوان ميزان دماي خروجي را ثابت نگه داشت و بدين ترتيب شدت جريان هوا در طول روز متغير خواهد بود. اما اين امر ميتواند موجب كاهش در كلكتورها شود و بدين ترتيب، هنگام كاهش شدت جريان هوا بازده كلكتور كاهش مي يابد.

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/۱٦
comment نظرات ()

نور و فتو ولتائيك4

36- كلكتور لوله خلائ چگونه كار مي كند؟

انواع متعارف كلكتورهاي صفحه تخت براي استفاده در مناطق گرم و آفتاب خيز توسعه يافته اند و مورد استفاده قرار ميگيرند. كارآيي اين نوع كلكتورها در شرايط نامساعد جوي، روزهاي سرد، ابري و طوفاني به شدت كاهش مي يابد. علاوه بر آن، شرايط آب و هوايي منطقه نظير فشار هوا و ميزان رطوبت موجب تسريع در فرسودگي اجزاء داخلي اينگونه كلكتورها و در نهايت موجب كاهش بازده و خرابي سيستم نيز ميشود. كاركرد كلكتورهاي لوله خلاء متفاوت از ساير كلكتورها ميباشد. اين كلكتورها همانطور كه در شكل 5 نشان داده شده است، عبارتند از يك لوله گرمايي (Heat pipe) كه درون يك لوله خلاء شيشه اي قرار گرفته است.

كلكتورهاي لوله خلاء نشان دادند كه تركيب يك سطح جاذب انتخابي مناسب و قرار دادن آن در شرايطي كه اتلاف حرارتي ناشي از جابجايي وجود نداشته باشد، ميتواند در دماهاي بالا بازده خوبي داشته باشد. محفظه خلاء موجب كاهش افت حرارت هدايت و همرفتي شده و موجب ميشود كه اين كلكتورها در دماهاي بالاتري نسبت به كلكتورهاي صفحه تخت كار كنند. اين نوع كلكتورها همانند FPC ها قادرند كه تابش مستقيم و غير مستقيم خورشيد را جذب كنند. هرچند كه اين نوع كلكتورها در زاويه هاي تابش كمتر نيز راندمان بهتري نسبت به FPC ها دارند. اين مزيت موجب ميشود كه ETC ها در طول روز هم بازده كلي بالاتري نسبت به FPC ها داشته باشند.


 كلكتورهاي لوله خلاء با بهره بردن از تغيير فاز مايع- بخار مواد، موجب انتقال حرارت با راندمان بالا ميشوند. اين كلكتورها براي انتقال حرارت، از مزيتهاي لوله خلاء ( يك رساناي حرارتي راندمان بالا) كه درون لوله خلاء قرار ميگيرد استفاده ميبرند. لوله گرمايي كه جنس آن از مس است، به يك پره (f in) تيره رنگ ( سطح جاذب ) كه داخل لوله خلاء جاسازي شده است، وصل ميشود. در انتهاي هر كدام از لوله ها يك قسمت فلزي وجود دارد كه به لوله گرمايي وصل شده است (كندانسور لوله گرمايي). لوله گرمايي، دربرگيرنده مقدار اندكي مايع ( مثلاً متانول) 


است كه تحت شرايط سيكل تبخير- ميعان قرار دارد. در اين سيكل، گرماي جذب شده از خورشيد موجب تبخير سيال شده و اين بخار به سمت محفظه حرارتي منتقل شده و با از دست دادن گرماي نهان مجددآ به مايع تبديل ميشود. مايع كندانس شده مجدداً به قسمت پايين برگشته و با جذب حرارت اين سيكل ادامه مي يابد. هنگاميكه لوله ها نصب ميشوند، نوكهاي فلزي به سمت بالا قرار گرفته و داخل يك مبدل حرارتي (مانيفولد) نشانداده شده در شكل 5 قرار ميگيرند. آب يا گليكول در اين منيفولد جريان دارد و گرماي ايجاد شده در اين لوله ها را جذب ميكند. اين سيال گرم از طريق مبدل حرارتي ديگري گرماي خود را به آب مصرفي يا منبع ذخيره حرارت منتقل مي‌كند.

در خارج از محدوده حرارتي تغيير فاز سيال درون لوله حرارتي، تبخير و چگالش امكانپذير نيست و بهمين دليل اين نوع كلكتورهاي خورشيد بطور ذاتي مشكلات يخ زدگي و افزايش بيش از حد دما (overheat) را ندارند. كنترل خودكار محدوده درجه حرارت مزيتي منحصر به فرد براي كلكتورهاي خورشيدي نوع لوله خلاء است.

مبناي ساخت كلكتورهاي لوله خلاء قرار دادن يك لوله گرمايي درون يك لوله خلاء ميباشد. طرح هاي متنوعي براي سطوح جاذب بكار رفته در اين كلكتورها در بازار موجود ميباشد. نوعي از لوله هاي خلاء به همراه بازتاب دهنده هاي C PC نيز بصورت تجاري توسط سازندگان مختلف توليد شده اند. اخيرآ يك نوع كلكتور لوله خلاء ساخته شده است كه تماماً از جنس شيشه ميباشد و اين كار اقدامي مهم در جهت كاهش قيمت و افزايش عمر اين سيستمها محسوب ميشود. نوع ديگري از اين كلكتورها بصورت لوله هاي دوجداره (Dewar) ساخته شده است كه فضاي بين دو لوله خلاء است (vacuum jacket). مزيت اين طرح اين است كه تماماً از شيشه ساخته ميشود و نيازي نيست كه براي خارج كردن حرارت از داخل محفظه شيشه اي، آنرا سوراخ كنيم و به همين دليل ميزان خلاء بر اثر نشتي كاهش نمي يابد، ضمن اينكه اين طرح از نوع تك محفظه اي ارزان تر هم هست. ويژگيهاي نمونه اي از ETC در جدول شماره 3 آورده شده است.

اخيراً طرح ديگري نيز توسعه يافته است كه با يك نوع CPC مجتمع شده است و ICPC خوانده ميشود. اين طرح يك ETC است كه قسمت زيرين لوله شيشه اي بوسيله يك ماده بازتاب دهنده پوشيده شده است. اين كلكتور از محفظه خلاء و بخش تمركز دهنده ثابتي كه هردو يكپارچه ميباشد تشكيل شده است. در طرح ديگري نوعي ICPC ساخته شده است كه خورشيد را دنبال ميكند و براي استفاده در كاربردهاي دما بالا مفيد است.

37- اساس كار كلكتور جفت سهموي را توضيح دهيد.

 كلكتورهاي نوع جفت سهموي يا CPC ها نوع كلكتورهاي بدون تصوير هستند. اين كلكتورها قادرند كه تمامي پرتوهاي ورودي خورشيدي را به بخش جاذب كلكتور بتابانند. استفاده از اين سيستمها بعنوان كلكتورهاي خورشيدي مورد توجه وينستون قرار گرفت. همانطوري كه در شكل 4 نشان داده شده است، با قرار دادن دو نيمه سهميگون در مقابل يكديگر ميتوان نياز اين كلكتور به دنبال كردن خورشيد را كاهش داد.

اين نوع كلكتورها مي توانند اشعه هاي تابشي خورشيد را در محدوده بسيار زيادي دريافت كنند. با استفاده از بازتاب دهنده هاي داخلي، هرگونه اشعه ورودي از دهانه كلكتور به سمت جذب كننده اي كه در پايين كلكتور قرار دارد، هدايت ميشود. جاذب ميتواند وضعيتهاي مختلفي داشته باشد. ممكن است اين جاذب مانند شكل 4 بصورت استوانه اي يا تخت باشد. در CPC نشانداده شده در شكل 4 بخش زيرين بازتاب دهنده (AB - AC) مقطعي از دايره هست و بخشهاي بالائي (CE – BE) بصورت سهميگون ميباشد. بخاطر اينكه قسمتهاي بالايي بازتاب دهنده اين كلكتورها تنها بخش كوچكي از پرتوهاي ارسالي به جاذب را فراهم مي كنند، به همين دليل ميتوان براي كوچكتر كردن اين كلكتور قسمت بالايي بازتاب دهنده آنرا كوتاه كرد. انجام اين كار موجب كاهش قيمت و ابعاد كلكتور مي شود. دهانه CPC ها معمولاً بوسيله شيشه پوشيده ميشود تا از ورود گرد وغبار و ساير مواد به داخل كلكتور كه موجب كاهش خاصيت بازتابي آن مي شود، جلوگيري بعمل آورد.

اين نوع كلكتورها از انواع سهموي خطي مفيد تر ميباشند. زاويه دريافت عبارتست از زاويه اي كه يك منبع نور ميتواند در بين اين زاويه حركت كرده و روي جاذب همگرا شود. جهت قرار گيري بستگي به زاويه دريافت ( در شكل 4) دارد. علاوه بر آن بسته به اندازه زاويه دريافت، كلكتور ميتواند بصورت ثابت قرار گيرد يا اينكه خورشيد را دنبال كند. يك بازتاب دهنده CPC ميتواند نسبت به زاويه اصلي، محور طولي آن در جهت شمال جنوب يا شرقي غربي قرار گيرد. دهانه كلكتور بايد با زاويه اي باندازه عرض جغرافيايي منطقه نصب شده و به سمت استوا متمايل باشد. هنگاميكه محور كلكتور در جهت شمالي - جنوبي قرار ميگيرد كلكتور بايد حول محور طولي، خورشيد را دنبال كند. در صورتيكه زاويه دريافت يا دهانه كلكتور باندازه كافي بزرگ باشد، نيازي نيست كه شيب كلكتور با تغيير فصل تنظيم شود. در اين حالت كلكتور ميتواند بطور ثابت قرار گيرد. البته دريافت اشعه هاي خورشيد فقط در ساعاتي كه خورشيد در زاويه دريافت قرار گيرد ميسر است. هنگامي كه كلكتور نسبت به محور طولي آن در جهت شرقي - غربي قرار مي گيرد، با اندكي تنظيم زاويه شيب نسبت به فصل، ميتواند به نحو مطلوبي اشعه هاي خورشيد را دريافت كند.

 

38-چگونه مي توان با استفاده از خورشيد روشنايي ساختمان را تامين كرد؟

 اين كاربرد به معني استفاده از نور خورشيد براي روشن كردن داخل ساختمان است. در اين كاربرد، پنجرههاي وجه جنوبي، پنجرههاي سقفي و پنجرههاي نورگير بام (يك رديف پنجره كه نزديك به پشت بام نصب ميشود)، ميتوانند نور را به درون اتاقهاي رو به شمال ساختمان بر. در طبقاتي كه فاقد ديوارهاي داخلي جدا كننده ميباشند، نور به سراسر ساختمان ميرسد. در ساختمانهاي تجاري و اقتصادي اين كاربرد ميتواند موجب صرفه جويي قابل توجهي در صورتحسابها و هزينههاي برق شود. تنها استفاده روشنايي خورشيدي، تأمين روشنايي با كيفيت بالامي باشد، بلكه بر راندمان كاري نيروي انساني و سلامتي نيز موثر ميباشد. لازم بذكر است كه استفاده از اين سيستم در مدارس، مي تواند در ارتقاء سطح علمي و سلامتي دانش آموزان مؤثر باشد.

 

39-فوائد طرحهاي پسيو خورشيدي را نام ببريد.

 بازده بالاي انرژي ، صورت حسابهاي كمتر در طي سال

سرمايه گذاري، بدون وابستگي به افزايش هزينه هاي سوخت، پس انداز مالي طولاني مدت بعد از بازگشت هزينه اوليه

رضايت صاحب خانه، ارزش بالاي فروش مجدد.

محيط زندگي جذاب، پنجره هاي بزرگ و چشم اندازهاي طبيعي فراوان، آفتاب موجود در خانه و طرح كفهاي باز

بادوام بوده، محافظت كم و هزينه عمليات و تعمير پائيني دارد.

تامين كننده آسايش، بدون هرگونه سر و صدا، در زمستان گرم، در تابستان خنك

دوستدار طبيعت، انرژي تجديدپذير و پاكيزه در گرماي عمومي زمين، باران اسيدي يا آلودگي هوا دخالتي ندارد.

 

40-چه‌ عواملي در راندمان آب شيرين كنهاي ظرفيت پايين تك حوضچه اي اثر مي گذارد؟

خروجي آب شيرين كن خورشيدي به شدت و ميزان تابش خورشيدي وابسته است. ميزان آب شيرين خروجي با ميزان تابش خورشيد بطور خطي تغيير مي كند. اگر دماي محيط افزايش يابد يا سرعت باد كاهش يابد، اتلاف گرما از آب شيرين كن خورشيدي كاهش مي يابد. به ازاي هر 10 درجه سانتيگراد افزايش دماي محيط، خروجي حدود 10% افزايش مي يابد.

عمق آب در حوضچه هم در ميزان بازده مؤثر است. در عمق كمتر ظرفيت حرارتي كاهش مي يابد. افزايش دماي آب ، راندمان را افزايش مي دهد. همچنين عايق كردن و افزايش دماي آب، اتلاف حرارت از پايين دستگاه را افزايش مي دهد. مشاهده مي شود كه اگر عمق آب از cm 2/1 به 30 سانتي متر افزايش يابد، خروجي آب شيرين كن به اندازه 30% كاهش مي‌يابد.

افزايش تعداد پوششهاي شفاف در آب شيرين كن، خروجي آب شيرين كن را افزايش نمي دهد.

هر چه زاويه قرار گيري پوشش كمتر شود خروجي افزايش مي يابد ولي حداقل اين زاويه 10 درجه پيشنهاد مي شود.

ماكزيمم بازده يك آب شيرين كن تك حوضچه اي حدود 60% است.

آب شيرين كن بايد در جهت شرق – غرب نصب شود.

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/۱٦
comment نظرات ()

نور و فتوولتائيك5

منابع ومآخذ

كتاب انرژي‌ خورشيدي/ انتشارات فاطمي/ اثر آيزاك‌ آسيموف/ ترجمه پرويز تاريخي/ چاپ سوم 1374

سايت سازمان انرژي هاي نو ايران http://www.suna.org.ir/sunfaq.asp


   + پارسا هوشمند ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٤/۱۱
comment نظرات ()

پيشگيری

بيماري چيست؟

ما بيشتر اوقات سلامت و تندرست هستيم امّا بعضي روزها احساس ناراحتي مي كنيم مثلا دچار سر درد مي شويم يا اينكه فقط احساس خستگي و سستي مي كنيم گاهي شديدتر شده و به همراه خود يك درد و ناراحتي ديگرظاهر مي كند.اگر گوشمان درد بگيرد يا دانه اي روي پوست ما ظاهرشود ما احتمالا بيمار هستيم.

بدين ترتيب هر بيماري نشانه هاي مخصوص خود را دارد اين نشانه ها اغلب به ما كمك مي كند تا بيماري ها را تشخيص دهيم پس از تشخيص مي توانيم بيماري را در مراحل مختلف آن مهاركنيم و از طول مدت بيماري آگاه شويم.

هر بيماري نشانه هاي خود را دارد و فقط پزشكان و متخصصان مي دانند كه عامل بيماري چيست و براي مقابله با بيماري بايد فقط به پزشك مخصوص آن بيماري مراجعه كرد. در مواقعي كه دفاع بدن ضعيف باشد بايد به داروها روي آورد. در بعضي بيماريها فقط داروها ميتوانند دربهبودي موثر واقع شوند امّا بعضي وقتها دارو فقط نشانه هاي بيماري را از بين ببرد و ما را كمي آرام مي كند در اين مواقع بايد صبر كرد تا بهبودي خود به خود صورت گيرد.

ميكروب چيست؟

بسياري از بيماري ها را موجودات زنده اي به نام ميكروب به وجود مي آورنند. ميكروبها 3 دسته اند باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها. موجودات بسيار ريزي كه براي مشاهده ي آنها بايد از ميكروسكپ‌ هاي بسيار قوي استفاده كرد.

ميكروب ها به شكل توده هاي ميليوني به طور دائم در هوا يا داخل بدن ما زندگي مي كنند. بعضي ديگر هيچ گونه تأثيري در سوخت و ساز متابوليسم ما ندارند.

 متابوليسم مجموعه ي تغييرات فيزيكي و شيميايي است كه در بدن ما انجام مي گيرد .

باكتري چيست؟

اين باكتري ها هستند كه باعث ترش شدن شير يا فاسد شدن مواد غذايي مي شوند اما بعضي از باكتري ها در تهيه ي ماست از شير و همچنين فضولات حيواني به كود نقش دارند. برخي از باكتري ها در بدن ما عمل هضم را آسان مي كنند برخي ديگر باعث گوش درد، سياه سرفه، ذات الريه يا آنكه باعث ظاهر شدن دانه بر روي پوست مي شوند. آنچه باعث خطرناك شدن باكتريها مي شود قدرت تكثير و رشد آنهاست باكتريها براي رشد و نمو به غذا نيـاز دارنـد. داخـل بـدن باكتريها نه دهان دارند و نه معده آنها فقط مي توانند غذاهاي حل شده در آب را مصرف كند. باكتري ها براي حمله به ما ابتدا نوعي سم از خود توليد مي كنند، آن قسمت از بدن كه باكتري در آن قرار دارد

 به وسيله ي سم از بين مي رود سپس آنها نوعي ماده ي شيميائي ديگر از خود ترشح مي كنند اين ماده آن محل را به تكه هاي كوچك تجزيه و سپس هضم مي كند و بالاخره باكتري اين تكه هاي بسيار ريز را از راه سوراخ هاي جداره ي بيروني خود مي مكد و به داخل فرو مي برد.  ويروس ها همچنين به وسيله ي غذا، آب يا حتي يك تماس ساده بين دو نفر منتشر مي شوند. تكثير و توليد مثل ويروس در داخل سلول صورت مي گيرد زماني كه ويروس به داخل سلول مي رسد موجب بيماري مي شود.

ويروس چيست؟

ويروس سلول نيست برخي زيست شناسان عقيده دارند زنده هم نيست. اندازه ي ويروس يك ميليون بار كوچكتر از باكتري است. باكتري ها مي توانند جابه جا شوند تغذيه كنند امّا ويروسها توانائي انجام اين كارها را ندارند ويروسها در داخل بدن ما در قسمتي خاص زنده اند و به وسيله ي گردش خون حركت مي كنند و در خارج از بدن به وسيله ي قطرات آب بيني يا سرفه و عطسه منتقل مي شوند.

ويروسها در واقع نوعي منبع اطلاعاتي هستند كه باجداره ي محافظ خود به غشاء سلولي مي چسبد و به داخل آن نفوذ مي كند . پس از آنكه ويروس به داخل سلول نفوذ كرد(RNA) يا(DNA) ويروس (DNA) سلول را محاصره مي كند و به جاي آن مي نشيند. اين كار به وسيله دستورات مخصوصي كه در (DNA) ويروس است انجام مي شوند.

برخي از ويروس ها پس از نفوذ به داخل سلول آن را وادار مي‌كنند كه صدها ويروس جديد توليد كند. اين ويروس‌هاي جديد براي حمله به ديگر سلول‌ها آماده مي شوند و سلولها بدين ترتيب از بين مي روند يا ضعيف مي شوند. برخي  از انواع ويروسها پيش از توليد مثل بدون حركت و فعاليت در داخل سلول باقي مي مانند و بعد از مدتي فعال مي شوند مثل(تبخال) بعضي ديگر از ويروس ها به مقدار ناچيزي ساختمان سلولي را تغيير مي دهند مثل (زگيل) و بلاخره ويروس هايي هم هستند

که در داخل سلول مدت زيادي بدون آنكه فعاليتي داشته باشند زنده مي مانند.

قارچ چيست؟

قارچ ها گروهي از آغازيان هستند كه بعضي از آنها در انسان موجب بيماري مي شوند. نوعي از قارچ ها مي توانند روي پوست بدن انسان زندگي انگلي داشته باشند عامل بيماري كچلي سر قارچ ها هستند. گروهي از قارچ ها زماني كه قدرت دفاعي بدن به سبب پيري و يا بيماري مثل ايدز يا سرطان كم شده باشند مي توانند به اندام هاي داخلي بدن، شش، مغز و نخاع وارد شوند و بيماري هاي خطرناك و كشنده اي ايجاد كنند. چندين نوع از قارچ ها روي برگ ميوه و تنه و ريشه گياهان سبزبه صورت انگلي زندگي مي كنند كه سبب بيماري گياه و زيان به كشاورزي مي شوند زنگ گندم يك بيماري قارچي گياهي است كه هر ساله در سراسر جهان از جمله ايران سبب خسارتهاي فراوان به كشاورزان مي شوند.

موجودات زنده ديگري كه موجب بيماري ما مي شوند آميبها و كرمها هستند.

 آميبها نوعي تك سلولي هستند كه برخي از آنها در بدن انسان اسهال خوني ايجاد مي كنند. بيماري مالاريا را گروهي از آغازيان به نام پلاسموديومها ايجاد مي كنند. پلاسموديومها مي توانند در گلوبولهاي قرمز خون انسان رشد و توليد مثل كنند و آنها را از بين ببرند.

كرمها نوعي بي مهره هستند مهمترين گروههاي آنها كرمهاي پهن و گرد و نواري شكل هستند و صورت انگلي زندگي مي كنند كرمها با آلوده كردن بدن جانوران اهلي باعث انتقال بيماري به انسانها مي شوند

بهترين راه مبارزه با بيماري ها پيشگيري از آن است چند روش ساده پيشگيري از بيماريها بدين ترتيب است. شستن مواد غذائي و گندزدائي آنها، پاستوريزاسيون ، واكسيناسيون.

تميز كردن و ضدعفوني کردن : هر چه را كه مي خوريم قبل از مصرف خوب بشوييم و با مواد ضد عفوني كننده ميكروبهاي آن را از بين ببريم.

وسايل شخصي مانند مسواك، شانه و  را تميز و از دسترس ديگران دور نگه داريم. داشتن يك برنامه ي غذائي منظم و سالم به طوري كه تمام مواد مغذي به بدن ما به رسد به سلامتي ما كمك مي كند.

واكسينا سيون: نوعي پيشگيري است زيرا بعضي بيماري ها راه درمان ندارند و بايد واكسن آنها را بزنيم (واكسن ماده اي است كه از ميكروب كشته يا ضعيف شده تهيه مي شود ) كه به بدن صدمه اي نمي زنند ولي دستگاه ايمني را نسبت به واكسن بيماريي كه زديم قوي مي كند ولي بعضي بيماري ها مانند بعضي ويروسها واكسن ندارند. با روشهاي ديگر پيشگيري مانع ابتلا به اين نوع بيماري ها مي شويم

پاستوريزاسيون : در سال (1863م) لوئي پاستور توانست راهي براي نگهداري مواد غذايي و جلوگيري از فاسد شدن آن ها بدست آورد او با روش مخصوصي شير را به آرامي تا دماي 70 درجه سليسسيوس 40دقيقه حرارت داد اين عمل باعث جلوگيري از رشد باكتري هاي فاسد كننده شير شد ولي مزه و خاصيت شير تغيير نكرد اين روش به افتخار او پاستوريزاسيون نام گرفت.

لوئي پاستور فرانسوي (1822-1895)

لوئي پاستور فرزند دباغي بود كه پدرش با زحمت توانست پسر خود را به مدرسه بفرستد. لوئي

در مدرسه شاگرد باهوش و با استعدادي نبود ولي با زحمت تحصيلاتش را در رشته پزشكي بپايان رسانيد. وي براي اولين بار رابطه بين بيماري و ميكروب و راه معالجه بيماري سياه زخم و هاري و علت تخمير را كشف كرد و پاستوريزاسيون ازكارهاي اوست.

روبرت كخ آلماني (1843-1910)

روبرت كخ تحصيلات خود را در رشته پزشكي در دانشگاه كوتينگن بپايان رسانيد از آن پس بمعالجه و طبابت پرداخت در اين زمان انتراكس باسيلوس را پرورش داد. پس از چندي ميكروب سل را مرئي ساخت و در سال 1883 اعلام كرد كه با تلقيح سرم مي توان جانداران را از مبتلا شدن به انتراكس حفظ كرد.

  كخ درباره ي طاعون و بيماري خواب مطالعاتي كرد از جمله متوجه شد كه علت بيماري خواب مگس تسه تسه مي باشد. و در سال 1905 برنده جايزه پزشكي نوبل شد.

اكتشاف

تاريخ

مكتشف

مليت

جذام

1774

روبرت

-

واكسن آبله

1798

جنر

انگليسي

ميكروب

1860

پاستور

فرانسوي

طاعون

1863

پرس

فرانسوي

هاري

1875

پاستور

فرانسوي

ميكروب حصبه

1880

ابرت

آلماني

واكسن سياه زخم

1880

پاستور

فرانسوي

ميكروب سل

1882

كخ

آلماني

ميكروب وبا

1883

كخ

آلماني

آسپرين

1899

درسه

آلماني

سرم ديفتري

1917

بهرينگ

آلماني

پني سيلين

1929

فلمينگ

انگليسي

واكسن فلج

1953

سالك

آمريكائي

   + پارسا هوشمند ; ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٤/٢
comment نظرات ()