چاچ

نگاهی به خانواده- جنبه صرفا کارکردی در اجتماع

در این نوشته به طور افراطی با نگاهی بسته به بخشی از کارکرد خانواده در اجتماع پرداخته می شود.

به نظر می رسد حتی با نگاه بسیار شکاکان و افراطی هنوز هم نیاز به آن حس می شود و دیدگاه انحصار خانواده به پدر و مادر و فرزند و حذف سایر جایگاه ها معقول نباشد.

ضمنا دیدگاه هایی که مداخله افراد خانواده را در زندگی هم تقبیح می کند در شرایط فعلی کارایی مطلوبی نخواهد داشت.

 

لازم به ذکر است این مطالب، افکار ناپخته ایست برای همین به اشتراک گذارده می شود.

ادامه مطلب
   + پارسا هوشمند ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۱
comment نظرات ()

درباره انواع عنوان ها و القاب

مقدمه

به طور کلی، واژگانی که برای خطاب اشخاص استفاده می شوند شامل نام، نام خانوادگی، شاخص، لقب، لقب فخری و القاب شغلی-علمی هستند.

نام و نام خانوادگی خطاب هایی استاندارد و ا زمنظر قانونی شناخته شده ای هستند که شخص در جامعه با آن شناخته می شود اما باقی خطاب ها بسته به شرایط و ویژگی هایی، به شخص داده یا سلب می گردد.


تقسیم بندی:

به غیر از نام و نام خانوادگی علاوه بر این دو خطاب های دیگری نیز وجود دارد:

شاخص: سرکار، جناب، آقا، حاجی و ... 

لقب: بر دو گروه، اشرافی و دولتی می توان تقسیم نمود. اشرافی مانند شهاب الدوله و دولتی مانند مستوفی الممالک (حسابدار)

لقب فخری و مذهبی: پیر غلام، صدرالمتالهین، سید

عنوان اجتماعی مانند القابی که شعرا و هنرمندان به طور فخری می گیرند: ملک الشعرا، ملک الخطاطین

عنوان نظامی: سردار ، امیر (درجه نظام نیستند و کارکرد شغلی ندارند بلکه به سبب حرمت و بزرگداشت اعطا می شوند)

عنوان شغلی- علمی: دکتر، مهندس، استاد ، سرگرد و ...

 

تقسیم بندی از منظر نحوه اکتساب عنوان

+نام توسط والدین بر شخص نهاده می شود. نام خانوادگی براساس قوانین قومی و رسمی هر جامعه، به طور اجباری و البته پس از سن قانونی به طور اختیاری تحت ضوابطی خاصی شخص اعطا می شود.

 

1-      کسبی اختیاری   مهندس دکتر

2-      اجباری عرفی آقا/ سرکار

3-      اجباری ذاتی مرحوم سید شاهزاده مادر پدر دایی

 

+ برخی عنوان ها می تواند (امکان پذیر است) توسط هر شخصی به دست آید: دکتر

+ برخی عنوان ها به طور عرفی و بدون اراده شخص به وی اعطا می شود (به طور معمول و عادی این عنوان ها تغییر نمی کند): سرکار، جناب، خان، آقا و خانم

+ برخی عنوان ها ذاتی هستند و هیچ گاه نمی توان آن را از کسی سلب کرد یا به شخصی اعطا کرد:  سید، مرحوم، و جمیع القاب فخری که شخصی با سمت بالاتر می دهد

 

 

 

 

کارکرد

عنوان ها در جهت تعظیم شخص و رساندن سمت و شوکت او به وی داده می شود. اما برخی کارکردهای دیگر هم مانند درجات نظامی (القاب شغلی و علمی)، علاوه بر تعظیم، حدود اختیارات را هم معین می کند. بدین ترتیب، به طور کلی، عنوان ها را می توان به دو نوع ضعیف و قوی تقسیم کرد.

نوع ضعیف آن دسته از عنوان ها هستند که کارکرد سلسله مراتبی دارند و حدود اختیاراتی که در سیستم اجتماعی ای که شخص در آن مشارکت دارد را تعیین نمی کند یا چندان مهم نیست مانند شاخص های معمولی. کارکرد اصلی این عنوان ها تعظیم شخص است.

نوع قوی مانند درجات نظامی یا شغلی عمدتا کارکرد تعیین سلسله مراتبی و حدود اختیارتی دارند.

 

1-      ضعیف (تعظیمی)

  1. القاب فخری: علامه الدهر، شیخ (به سبب آنکه شخصی با درجه بالاتر لقب را داده یا اشتهار شخص آن را کسب می کند)
  2. شاخص های عرفی: آقا خانم سرکار حاجی مرحوم

2-      قوی (کارکردی)- القاب شغلی

  1. درجات نظامی سرگرد سروان سرهنگ
  2. درجات تحصیلی علامه مهندس دکتر کارشناس طراح
  3. القاب اشرافی و دولتی که اکنون تاریخی اند و غیرقانونی

 

لازم به ذکر است در دوران معاصر از منظر قانونی القاب و عنوان ها ممنوع هستند اما به علت تعدد انواع آن ها اصولا القاب اعطایی از جانب دولت لغو شده اند و باقی القاب جاری هستند

 القاب اشرافی- دولتی اکنون منسوخ و ممنوع هستند و باقی القاب آزاد

القاب فخری نیز عمدتا منسوخ شده اند و تبدیل به القاب شغلی گشته اند

چون در القاب فخری شخص لقب دهنده مهم است که مقبولیت عام داشته باشد تا عام نیز از او تبعیت  کرده و شخص ملقب را به لقبش بخوانند. اکنون شخص لقب دهنده با سازمان ها و نهادهای کمی پذیر جایگزین گردیده اند به همین دلیل قابل کنترل و سنجش هستند.

اما هنوز القابی که به علت اشتهار به دست می آیند دیده می شود اما به علت وجود القاب شغلی عمدتا مانند گذشته زیاد دیده نمی شوند مانند پزشکان زبردست که در گذشته القاب شایسته (حکیم الحکما) دریافت می نمودند اما اکنون با افتخار پروفسور و دکتر خطاب می شوند و لقب فخری- اشتهاری نمی گیرند.

از منظر تاریخی القاب عمدتا هم جهت تعظیم و تکریم بوده و درجه احتماعی را در طبقات اجتماعی بالا می برده  اند. به علت نحوه اعطا و کارکرد گنگ و کمی پذیر نبودن، به همین علت، عدالت و شایستگی رعایت نمی شد. در دوران مدرن برای رفع این مشکل القاب منسوخ شده و شاخص ها جایگزین گشتند که کارکرد تعظیمی را کاهش دهند (برابری حقوق شهروندان در جامعه) و عمدتا کارکرد اجتماعی و سمت و حدود اختیارات را مشخص می کنند.

 

   + پارسا هوشمند ; ۱:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٥
comment نظرات ()

امتحان دانشکده عمران دانشگاه شریف

امتحانات دانشکده عمران دانشگاه شریف

این امتحان ها در بین سالهای 1388-1393 در این دانشکده

توسط استادان مختلف برگزار شده است

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4dkKvd2CM_Nem5xdXJ3NVJ1MWM&usp=sharing

   + پارسا هوشمند ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۳٠
comment نظرات ()

امتحان آز هیدرولیک

امتحان آز هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه شریف

29 آذر 1391

http://www.4shared.com/photo/YP9r0Wpo/hydraulic_lab.html

   + پارسا هوشمند ; ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٦
comment نظرات ()

انتقال حرارت در خاک

برای مشاهده متن به همراه فرمول ها با لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.4shared.com/office/JlaiaCQh/temperature.html

اصل متن انگلیسی

http://courses.nus.edu.sg/course/geomr/front/teaching/GE3227/GE3227_4.pdf

 

 

4. هدایت گرمایی

4.1 خصوصیات حرارتی خاک ها

دما (T):                                    میانگین انرژی جنبشی مولکولها

گرما  (Q):                               انرژی جنبشی کل مولکول ها

ظرفیت گرمایی ویژه (c):            مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک واحد جرم به میزان 1 کلوین،   واحد J kg-1K-1

ظرفیت گرمایی (C):                   مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک واحد حجم به میزان 1 کلوین،  واحد J m-3K-1 ،

تغییر در محتوای حرارتی () بر واحد حجم:                          

ظرفیت گرمایی خاک ():                                                     

در آن θ جزء حجمی اشغال شده بوسیله:

(w) آب - نمونه خاک خشک شده در آون

(o) آلی – از سوختن جزء آلی نمونه خاک

(m) معدنی - مقدار باقیمانده پس از خشک شدن و سوختن

(a) هوا - اندک است و معمولا قابل صرفنظر

نرخ گرمایش  و  برای حجم خاک مربوطند به :

 

[خصوصیات گرمایی مواد طبیعی ؛ جدول 2.1 در Oke  ، 1987]

 

ادامه متن در ادامه ....

ادامه مطلب
   + پارسا هوشمند ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۱٧
comment نظرات ()

گذری بر یکی دیگر از استادان شیمی جابر بن حیان

این دانشمند بزرگ از شاگردان معروف امام صادق (ع) بود. گویند وی اهل طوس یا طراطوس بود. محل وفاتش احتمالا در لرستان می باشد. در کتابخانه های معتبر جهان 22 رساله علمی به نام جابر وجود دارد. اکتشافات بسیاری را در شیمی به جابر نسبت می داده اند که معروفترین آن ها جوهر گورگد(اسید سولفوریک)، جوهر شوره(اسید نیتریک) و سنگ جهنم (نیترات نقره) می باشد. در حدود هزار و دویست سال پیش جابر بن حیان شیمیدان عرب اسیدی کشف کرد که آن را تیزاب سلطانی می نامیم. تیزاب سلطانی که ترکیب است از اسید نیتریک و اسید کلریدریک، فلزهایی مانند نقره و طلا را در خود حل می کند مه قوی ترین اسید جهان است. او اطلاعاتی در زمینه ی ترکیب و ذوب مواد معدنی داشته است. کلود لویی برتوله Claude Louis Berthollet ، 1748-1822 میلادی) شیمیدان فرانسوی درباره جابر می گوید:

«جابر در علم شیمی همان مقامی را دارد که ارسطو در علم منطق داشت»

 

 

منابع

کتاب های محتوای تکمیلی شیمی سال دوم راهنمایی (آزمایشگاه)

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج 2 و 6

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢۸
comment نظرات ()

گذر کوتاهی بر زندگی محمد زکریای رازی

او از بزرگترین دانشمندان ایرانی است که در شعبان (251 ه ق) در شهر ری نزدیک تهران متولد شد و در شعبان (313 ه ق) در همان شهری وفات بافت. عرب ها او را طبیب المسلمین نامیدند و به مناسبت اینکه کتابهای او به زبان عربی بوده جالینوس العرب خواندند.  وی در اغلب علوم سرآمد زمان خود بود. در علم کیمیا هم توجیه پدیده های شیمی را با آزمایش همراه کرده بود. طبقه بندی مواد شیمیایی و توصیف دقیق تجارب و تحقیق در باب جرم حجمی مواد از جمله نتایج تلاش های وی می باشد او یکی از بانیان طب شیمی است. گویند او اولین کسی بود که الکل را جهت تهیه داروههای شیمیایی  و استفاده از آن در معالجه امراض کشف کرده است. رازی درباره جیوه نیز مطالعاتی داشته و از ترکیبات آن ها در معالجه امراض استفاده می کرده است. او در این راه قدرت بینایی خود را از دست داد. رازی خود را در کیمیا شاگرد جابر می شمرد. وی 24 کتاب یا رساله در علم کیمیا نوشته است. به نوشته ی بیرونی تعداد کتاب های او حدود 184 محلد است.

 

منبع

کتاب محتوای تکمیلی شیمی سال دوم راهنمایی (آزمایشگاه)

لغتنامه دهخدا

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢۸
comment نظرات ()

چرا برگ درختان در پاییز تغییر می کند؟

رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند و به رنگ های مختلفی از قبیل زرد، قرمز، نارنجی و ارغوانی می شوند، زیرا برگ ها ، گذشته از سبزینه (کلروفیل) ، رنگدانه های دیگری نیز دارند، از قبیل: گزانتوفیل(زرد) ، کاروتن (نارنجی) و لیکوپن (قرمز) و غیره. وجود این رنگدانه ها سبب می شود که آن ها پس از متوقف شدن عمل فتوسنتز (ترکیب و تجزیه به وسیله ی نور) و بعد از آن تجزیه ی سبزینه (کلروفیل) به رنگ های مختلفی غالبا زرد منظره ی زیبا و آرامش بخشی به گیاه می دهد . این یک تغییر شیمیایی است.

 

منابع:

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج 6، معارف گیاهی، کتاب علوم اول راهنمایی

   + پارسا هوشمند ; ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢۸
comment نظرات ()
← صفحه بعد